Škoda na domě způsobená demolicí sousedního domu

Vlastním čtyřpodlažní dům v městské zástavbě. Vlastník sousedního domu v rámci jeho demolice strhl nejen svůj dům, ale i část mého domu. Nemohu se domoci náhrady od vlastníka ani od stavební firmy, která prováděla demolici. Mám v takovém případě nárok na náhradu škody a jak ji mám vymáhat?


Z textu dotazu není patrná argumentace majitele sousední nemovitosti či demoliční firmy, na základě které odmítají  uznat váš  nárok . Obecně však lze k uvedenému případu říci, že poškozený majitel domu má nárok na náhradu škody způsobené provozní činností podle §420a občanského zákoníku. Zákon v tomto ustanovení definuje provozní činnost kromě jiného jako oprávněné provádění nebo zajištění prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti. Možnost vyvinit se je pro škůdce v tomto případě omezena na situaci, kdy prokáže, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného.

Vzhledem k tomu, že zde došlo k neoprávněnému zásahu do práv vlastníka, jak vyplývá z úpravy sousedských práv dle občanského zákoníku, tak další možností obrany je podání negatorní žaloby, kdy touto žalobou se lze nejen domáhat uložení povinnosti zdržet se neoprávněných zásahů, ale i odstranění jejich následků, jak vyplývá z judikatury.


JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.
advokát

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde