Informace pro realitní makléře v souvislosti s COVID – 19 v ČR

Vzhledem k opakujícím se dotazům, zda si mohou realitní makléři žádat o „covid kompenzace“ přidáváme k přečtení:

Usnesení vlády č. 1376

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření. V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. (usnesením vlády č.12 ze 7.1.21 prodlouženo do 22. ledna 2021 včetně)
I. zakazuje 1.maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven :
a) ……….
b) ………
….
….
v) provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
w) …………

Z toho vyplývá: realitní kanceláře podnikat mohou…

NEPŘEHLÉDNĚNTE aktuální informace MMR pro realitní zprostředkovatele

Usnesení vlády ze dne 21.10.2020  č. 1079 vnímá oddělení realitní činnosti MMR  ČR po konzultaci s MZd tak, že je  uvedena výjimka pro provozovny realitních zprostředkovatelů, to však neznamená, že se nic nemění. Taktéž je pracovní aktivitou prohlídka nemovitosti. Vše ostatní se musí převést na on-line, tedy i školení.

1) Při návštěvách klientů:           

– Omezení počtu, dvoumetrové vzdálenosti, nabízet roušky, u vstupu a částí nemovitosti, kterých se je nutno dotýkat, musí být desinfekce. Je nutno na podlaze vyznačit značkami, čarami, případně svislým nápisem prostory pro čekání, případně je vybavit sezením, aby klienti mohli v klidu vyčkat dostatečně vzdáleni.

– Na provozovně zvenku (venkovní dveře, vchod) je nutno vyvěsit podrobné informace o výše uvedených pravidlech. Varianta zvukové smyčky z reproduktoru s upozorněním u vchodu je také možná.

– Po každé návštěvě doporučujeme alespoň 15 minut intenzivně větrat a provést ošetření desinfekcí pracovního prostoru (deska jednacího či psacího stolu, židle atd.). Profesionální alternativou je kvalitní ozonizace.

2) Režim u prohlídek doporučujeme stejný jako na jaře:

– Domlouvat je po jedné návštěvě (jedna osoba, maximálně jeden pár).

– Jen u nemovitostí, kde aktuálně nikdo nebydlí, nebo kde se provedlo po několikahodinovém vyvětrání desinfekce předmětů dotyku, případně ozonizace, při vstupu rozdat jednorázové rukavice, po opuštění je vyhodit.

– V žádném případě nelze realizovat s přihlížením dosud bydlících.

– Z RK by mělo být přítomno minimum osob, jedna až dvě.

– V ostatních případech je nutno dohodnout s prodávajícími jiný režim, např. virtuální prohlídky.

3) Vícestranná jednání v reálném čase (prodávající, kupující, notář, RK, znalec atd.) zcela omezit, pokud to jde. Nahradit postupným.

4) Bez výjimky omezit přijímání hotovosti.

 

 

 

 

 

Upozornění MMR pro nově začínající realitní zprostředkovatele na doložení odborné kvalifikace

Zároveň si touto cestou dovoluji oznámit, že ani přes uvedená nová zpřísňující opatření vlády neuvažujeme o posunu termínu 25. října 2020, jako nejzazšího zákonného termínu pro nově začínající zprostředkovatele na doložení odborné kvalifikace. Po tomto termínu již nebudou moci nově začínající podnikatelé pokračovat ve své činnosti na základě ohlašovací živnosti volné „58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“. Nevyslyšíme tedy přání některých žadatelů o posun uvedeného data novelizací zákona či vydáním nějakého generálního pardonu, a podnikání takových zprostředkovatelů, tedy těch, kteří nebyli registrování před 3. 3. ve volné živnosti, bude bez získání vázané živnosti po tomto termínu možné. Případné sankce za neoprávněné podnikání vyplývají z živnostenského zákona.

Od dnešního pátku 9.10.2020 platí, dle nařízení vlády:

Vláda ČR omezuje: svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti;
Realitní kanceláře jsou v kategorii „provozovny služeb“. Tzn, že pokud klienti budou vstupovat do prostor realitní kanceláře, mohou maximálně ve dvou (vyjma vlastních dětí). Pokud bude nutné setkání s dalšími klienty, například při vyjednávání smluv o převodu (strana prodávající a strana kupující), musí být mezi dvojicemi zajištěn rozestup 2 metry.
Celé nařízení vlády ČR ZDE

 

Aktuální informace o příspěvku pro OSVČ ve výši 25 tis. Kč na webu Finanční zprávy – viz zde

OFICIÁLNÍ ZPRÁVA MF ČR K TZV. PĚTADVACÍTCE + ODKAZ NA NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program je oproti původnímu návrhu upraven tak, aby byl vůči žadatelům ještě benevolentnější. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

„Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč za den. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Jednostránková, maximálně jednoduchá žádost, bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Formulář bude Finanční správou představen v řádu nejbližších dnů.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Zákon byl v úterý 7. dubna schválen Poslaneckou sněmovnou, ve čtvrtek o něm bude rozhodovat Senát. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu tohoto týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

Návrh byl konzultován s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Komorou daňových poradců ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

Návrh znění zákona: ZDE

INFO z MMR:

Na konci týdne MMR připravilo a projednalo s dalšími resorty (zejména s MPO jako gestorem živnostenského zákona) stručnou novelu realitního zákona, možná jednu z nejstručnějších novel, jakou kdy vláda a parlament projednával. V časové lhůtě pro vyřízení přechodu na vázanou živnost se číslovka „6“ mění na „10“. Tedy lhůta 6 měsíců (do 3. 9. 2020) na 10 měsíců (do 3. 1. 2021). Je to důležité zejména pro ty, co chtěli odbornost prokázat složením zkoušky, neboť akreditované osoby, které zkoušky z pověření státu mohou provozovat, musely v současné době zkoušky zcela zastavit. Stejně tak je prodloužená lhůta dobrá pro ty, kterým doba tříleté praxe teprve běží. Samozřejmě, když už se novelizuje předpis, člověka svrbí ruka změnit ještě třeba jednu či dvě další věci. To zatím nepřipadá do úvahy, navržené změny musely být co nejjednodušší, požadovaný zrychlený krizový režim projednání nepřipouští měnit v zákonech jiné, než absolutně nezbytné věci. Včera odpoledne získal materiál podporu vládní legislativy a kladné stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády. Nyní čeká na zařazení na program vlády. Pondělí je program vlády už dost nadupaný, takže nevím. O případném projednání budu informovat, možná se to objeví na tiskovce vlády. Po předpokládaném vládním souhlasu se navrhuje projednání Sněmovnou ve zkráceném režimu, tedy v režimu jednoho čtení. Účinnost je navržena den po vyhlášení. Můj odhad – plus minus druhá polovina dubna. Poděkování patří velmi akční paní ministryni Dostálové a oběma profesním sdružením, Asociaci realitních kanceláří České republiky i RK, jež svými náměty pomohla iniciovat tuto změnu.
Shrnuto: vy kdož jste ještě změnu živnosti neohlásili, nespěchejte na živnostenské úřady. Pokud vše projde tak, jak to zatím vypadá, volná živnost by vám měla platit do konce roku. Zkoušky profesní kvalifikace se, doufejme, na podzim rozběhnou naplno.

Informace a opatření MMR v souvislosti s činností realitních zprostředkovatelů během nouzového stavu

1)    Informace o přijatém usnesení vlády v souvislosti s činností realitních zprostředkovatelů a související doporučení MMR
Usnesení vlády ČR ze dne 19. března 2020 č. 264 o přijetí krizového opatření uvádí, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
V souladu s popisem činnosti na půdě provozovny MMR doporučuje dodržet opatření, jaká jsou deklarována pro obdobné profese poskytující služby v provozovně, např. u advokátů. Osobní kontakt s klienty by měl být i nadále omezen na nezbytně nutnou míru, přednost má komunikace na dálku. Obecná doporučení pro jednání v provozovně jsou tato:
·  předem pozvané klienty kontaktujte telefonicky či elektronickou poštou a nejde-li o akutní případ, jenž vylučuje jiné než osobní jednání, návštěvu odložte, resp. zvažte poskytnutí služby jinou formou;
· v případě neodkladných či průběžných jednání s klienty v již rozjednaných obchodních případech, jednejte přiměřeně tak, jak je uvedeno výše;
· nové klienty odkažte nejprve na předjednání věci telefonicky či elektronickou poštou a dále postupujte tak, jak uvedeno výše.
2)     Ministerstvo pro místní rozvoj
• oznamuje, že v případě, že realitní zprostředkovatel prokáže objektivní nemožnost splnit povinnost pojistit se podle § 7 ZRZ, nebude ukládat sankce, pokud k tomuto porušení dojde se zpožděním odpovídajícím trvání nouzového stavu.
• vyzývá realitní zprostředkovatele, aby při zasílání již uzavřených pojistných smluv a případně dalších písemností ministerstvu dle § 7, odst. 4 ZRZ využívali výhradně digitální cesty prostřednictvím datové schránky (ID MMR: 26iaava) nebo e-mailu (posta@mmr.cz či podatelna@mmr.cz) s přílohou s prostou kopií písemností. K ověřování písemností lze přistoupit na výzvu MMR dodatečně po skončení nouzového stavu. Zároveň v tomto směru žádá o komprimaci objemu dat u příloh k jednomu e-mailu či zprávě prostřednictvím datové schránky do maximálního objemu 10 MB.

Asociace realitních kanceláří České republiky požádala ministryni Kláru Dostálovou o posunutí povinné doby pro předložení dokladů o odborné způsobilosti na 31. prosince 2020.  (současná lhůta je do 3.září 2020)

Odůvodnění: Současná situace oprávněným institucím znemožňuje pořádat zkoušky odborné způsobilost. Pokud nebudou dočasná ochranná zdravotní opatření včas zrušena, což se dá podle situace v Evropě předpokládat, dostane se část živnostníků do situace, že nebudou moci Živnostenskému úřadu předložit doklad o požadovaném vzdělání do 3. září 2020, jak požaduje zákon. V takovém případě by jim byla odebrána živnost.
Stejně tak ARK ČR žádala MMR o odložení povinnosti realitních zprostředkovatelů uzavřít pojištění profesní odpovědnosti. Například do 3. září 2020.
Je jasné, že z legislativního hlediska je učinit taková opatření komplikované, nic méně alespoň prohlášení MMR, že nebude porušení sankcionováno, by bylo pro daný účel prospěšné.

Aktuálně z MMR:

„Na MMR zvažujeme návrh možných opatření postupu ve vztahu k obtížné aplikaci zákona o realitním zprostředkování ve světle vládních opatření proti šíření COVID-19. (Pozor! – jedná se zatím jen návrh MMR k projednání!). Aktuálně zřejmě prozatím nedoporučíme systémově posunovat kontrolu živnostenských úřadů ohledně ohlášení vázané živnosti, neboť se jedná o zákonnou podmínku a zákon by musel být novelizován. MMR však napomůže částečně omezit navštěvování živnostenských úřadů nepřímo tím, že bude deklarovat dočasné neuplatňování sankcí za porušení povinnosti pojistit se podle zákona č. 39/2020 Sb., pokud k tomuto porušení dojde mezi 3. květnem 2020 a 3. září 2020 (včetně). Dosavadní kontrola pojištění totiž spadá do aktuálně komplikovaného období 1 až 2 měsíců (konec je 3. května 2020), a protože řada pojišťoven váže uzavření smlouvy na vázanou živnost, dojde touto tolerancí pozdního uzavření pojištění i ke zmenšení aktuálního tlaku na návštěvu živnostenských úřadů právě v tomto období. Jde o spojené nádoby. Dále zvažujeme zveřejnit doporučení všem realitním zprostředkovatelům, aby v rámci plnění podmínek omezeného pohybu osob neorganizovali fyzické prohlídky nemovitostí nabízených v rámci zprostředkování uzavření realitní smlouvy s výjimkou obchodních případů u těch nemovitostí, které slouží k zajištění vlastního prvního bydlení či v případě bytové nouze.“

Asociace realitních kanceláří České republiky požádala provozovatele realitních portálů o úpravu cen

Asociace realitních kanceláří ČR oslovila realitní inzertní portály o příznivější nastavení podmínek inzerce na realitních serverech, po dobu preventivních kroků proti šíření koronaviru  o dalších mimořádných opatřeních vlády ČR.

Aktuálně:

Zatím zareagoval slevou server reality.idnes.cz

 

AKTUÁLNÍ INFO ve ZKRATCE:

Vláda schválila posunutí termínu daňového přiznání.

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem fyzickým osobám umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň bez sankce nejdéle o 3 měsíce později bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem.

Vláda rozhodla, že nebude pokutovat pozdní registraci do 3. a 4. vlny EET.

Lidé a firmy budou moci odevzdat daňové přiznání o tři měsíce později bez sankce, tedy do 1. července. Finanční správa nebude udělovat pokuty za pozdní odevzdání kontrolního hlášení a finanční a celní správa nebude po květnovém startu 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb tři měsíce dávat pokuty za opožděnou registraci k EET.

Vláda na mimořádné telekonferenci jednala o prodloužení ošetřovného.

Na ošetřovné, které mohou lidé čerpat, když zůstanou s dítětem doma kvůli zavřeným školám, by nově mohli mít nárok po celou dobu, kdy budou školy uzavřeny. Prodloužení ošetřovného navrhla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Vedení Prahy zakázalo vstup do MHD bez zakrytého nosu a úst.

Vedení Prahy zakázalo kvůli koronaviru vstup do vozů MHD bez zakrytého nosu a úst. Nařízení platí od půlnoci na úterý 17. března. Kvůli ochraně řidičů byl také zrušen nástup předními dveřmi. Prostor u řidiče dělí od cestujících pásky, proto už u nich cestující nekoupí jízdenky. U příměstských autobusů podobná ochranná nařízení zatím neplatí

FAQ realitních kanceláří:

 • Mohu pracovat ve své kanceláři?Vláda svým nařízením ze soboty zakázala prodej a provoz služeb v provozovnách. Opatření vyhlášená vládou jsou vedena snahou omezit styk mezi osobami. To jediné může bránit šíření virové nákazy.
  Pokud jedete autem do kanceláře , vykonáváte běžné činnosti, zejména elektronickou formou, je to v pořádku. Již cestování veřejnou dopravou je rizikem, a proto dodržujte veškerá hygienická opatření. (roušky, respirátory, mytí rukou..).
  Doporučuje se zejména zvážit, zda mohou být jednotlivé úkony činnosti v RK, s ohledem na jejich povahu, provedeny distančně (například prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či jiným vhodným způsobem omezujícím osobní styk), případně zda může být jejich provedení odloženo na dobu po skončení nouzového stavu.
  Primárně doporučujeme všem chránit svoje zdraví, ale také zdraví svých klientů. Například Ministerstvo spravedlnosti, ve snaze nezamezit příliš činnosti advokátům, notářům a exekutorům a insolvenčním správcům, vydalo stanovisko, ve kterém uvádí, že krizové opatření nedopadá na služby poskytované notáři, advokáty, soudními exekutory a insolvenčními správci. Při jejich práci podle resortu nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž se má nařízením předcházet. Vůči realitním kancelářím doposud takové stanovisko resortem (MMR) vyhlášeno nebylo.
 • Mohu „nabírat“ nemovitost?Podle našeho názoru ano. Obdobně, jako resort ministerstva nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž se má nařízením předcházet. Veškeré „papírování“ zajišťujte dálkově, je-li to možné. Omezte přímý styk s klientem maximálně na předání klíčů…Samozřejmě s využitím všech ochranných pomůcek (rouška, respirátor, dezinfekční gel…)