Dotaz na rekonstrukci výtahů v bytovém domě

Jsme společenství vlastníků jednotek a správu nám provádí realitní kancelář. Máme v úmyslu provést rekonstrukci všech tří výtahů v objektu. Jakým způsobem je třeba provést schválení v rámci SVJ a kdo a jak by měl zajistit výběr dodavatele?

Pokud jde o způsob schválení takového záměru, řídí se stanovami SVJ, resp. usnesením shromáždění vlastníků jednotek. Problematika SVJ je od 1.1.2014 řešena novým občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.), v § 1208, kde je uvedena působnost shromáždění vlastníků jednotek je v souvislosti s opravami napsáno, že do působnosti shromáždění patří také rozhodování  „o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou zvláštním prováděcím předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného“.

Jak výběrové řízení, tak i pak kontrolu průběhu celé akce je nejlépe uskutečnit ve spolupráci výboru SVJ a správní firmou. Speciálně u modernizace výtahů je důležitá technická stránka věci – před zahájením výběrového řízení na dodavatele je vhodné s odborným technikem si předběžně ujasnit rozsah modernizace, resp. které součásti systému budou nahrazeny novými a které budou ponechány původní (např. kabina, motor, systém ovládání výtahu, šachetní dveře atd.). Lépe se pak formuluje poptávka – text poptávky je žádoucí svěřit specialistovi na výtahy, aby byla jednoznačně formulována s technickými, cenovými, platebními, záručními a dalšími parametry (např. certifikace, oprávnění k činnosti v oboru, reference) a obdržené nabídky jednotlivých dodavatelů byly porovnatelné.

Po technické stránce je třeba mít na zřeteli, že u nás platí české, resp. evropské normy, které je nutné, aby vaše výtahy po modernizaci splňovaly. Soulad s aktuálně platnými technickými normami by měl být zakotven v příslušné smlouvě s dodavatelem – zároveň doporučuje i nezávislý odborný technický  dozor (kontrola postupu dodavatele v souladu se smlouvou).

Jako drobnou radu z provozního hlediska bych upozornil na typ vnitřního zařízení kabiny, která by dle mého názoru měla být v maximální míře zařízena „antivandalsky“  (např. maximálně odolné stěny a podlaha, ovládací tlačítka apod.). Jako perličku v této souvislosti lze uvést dlouholetou zkušenost – podstatně nižší poškozování kabin je tam, kde je ve výtahu umístěné velké zrcadlo. Potenciální vandalové se zřejmě věnují více kontrole svého zevnějšku v zrcadle a na sprejování apod. nemají již dostatek času.

Na závěr bych chtěl ještě připomenout, že provoz výtahů svým charakterem naprosto jednoznačně vyžaduje pravidelnou údržbu a kontrolu specializované firmy s potřebnými oprávněními k takové činnosti. Jinak řečeno – každý vlastník domu, v němž se nachází minimálně jeden výtah, by měl mít uzavřenou servisní smlouvu s odbornou firmou, která tím, mimo jiné, přebíhá odpovědnost za bezpečný provoz.