Stanovy ARK ČR

Stanovy Asociace realitních kanceláČeské republiky (dále též „Asociace“)

spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (úplné znění)

(dále též „Asociace“)

Kapitola I

Základní ustanovení

Článek 1

Název asociace

Název asociace zní: Asociace realitních kanceláří České republiky

Článek 2

Sídlo asociace

Sídlem asociace je: Česká republika, Praha

Článek 3

Účel činnosti asociace

3.1. Účelem činnosti asociace je zejména:

3.1.1. sdružovat realitní kanceláře a realitní makléře z České republiky,
3.1.2. sjednocovat a obhajovat zájmy členů asociace,
3.1.3. zastupovat členy asociace ve vztahu ke státním i jiným orgánům v ČR a v zahraničí,
3.1.4. dbát na dodržování právních norem a profesní etiky při činnosti členů.

3.2. Základním účelem asociace je integrace realitních kanceláří z České republiky v rámci trhu s nemovitostmi, jejich prosperita, prosazování jejich zájmů, vzájemná spolupráce členů ve všech oblastech obchodování s nemovitostmi, využívání nových poznatků v souvisejících oborech pro potřeby členů asociace a zvyšování kvality služeb jimi poskytovaných.

3.3. K dalším účelům asociace patří:

3.3.1. prosazovat vypracování a schválení právních a cenových předpisů upravujících realitní činnost na obdobných principech jako v ekonomicky vyspělých zemích Evropské unie,

3.3.2. vytvářet normy a pravidla chování realitních kanceláří na trhu s nemovitostmi v České republice,

3.3.3. zvyšovat profesní úroveň pracovníků sdružených realitních kanceláří,

3.3.4. koordinovat realitní činnost a další aktivity členů asociace v rámci regionů.

3.4. K dosažení stanovených účelů předmětu činnosti je asociace oprávněna:

3.4.1. pořádat přednášky, kurzy, semináře, symposia, kongresy a další odborné akce zaměřené na problematiku nemovitého majetku, jeho využití a dispozice s ním, jak pro členy asociace, tak i pro jiné osoby,

3.4.2. vydávat odborný časopis, informační bulletiny, zprávy a publikace,

3.4.3. vytvářet databanku informací a to jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů,

3.4.4. organizovat veletrhy a burzy nemovitostí,

3.4.5. spolupracovat při tvorbě a změnách legislativních norem a dalších předpisů týkajících se trhu s nemovitostmi a realitní činnosti,

3.4.6. předkládat stanoviska, návrhy a petice,

3.4.7. informovat členy a případně veřejnost o činnostech dle článků 3.4.5. a 3.4.6.

3.4.8. spolupracovat se sdruženími, společnostmi a spolky obdobného poslání a zaměření v České republice, v zemích Evropské unie a v dalších zemích světa.

3.5. Za tím účelem je asociace oprávněna vytvářet:

3.5.1. materiálové a finanční prostředky, spravované v souladu s platnými právními předpisy pověřeným orgánem asociace,
3.5.2. komise,
3.5.3. odborné sekce, které vykonávají působnost asociace v oblasti a v rozsahu, které určuje asociační rada; u odborných sekcí jmenuje asociační rada alespoň tříčlenné prezidium, které jedná za odbornou sekci navenek vždy nejméně dvěma členy s tím, že jednotliví členové prezidia mohou být kdykoli odvoláni dozorčí radou; o názvu sekce rozhoduje asociační rada,
3.5.4. expertní skupiny honorované asociací z vlastních prostředků.

3.6. V komisích, odborných sekcích a prezidiích odborných sekcí zasedají členové asociace, jsou-li fyzickou osobou a fyzické osoby, určené těmi členy asociace, kteří jsou právnickou osobou. U každé fyzické osoby, která není současně členem asociace, se proto poznamená, za kterou právnickou osobu jedná a tato právnická osoba ji může kdykoli nahradit jinou osobou.

3.7. Asociace může zakládat pobočné spolky. O založení pobočného spolku rozhoduje asociační rada.

3.8. Práva a povinnosti pobočného spolku jsou určeny rozhodnutím asociační rady v rozhodnutí o založení. O změně práv a povinností pobočného spolku rozhoduje asociační rada.

3.9. O založení pobočného spolku platí obdobně zákonná ustanovení, vztahující se ke spolku (§ 218 až § 226 zák. č. 89/2012 Sb.).

3.10. Vznikem členství v pobočném spolku nevzniká i členství v Asociaci.

Kapitola II.

Členství, práva a povinnosti členů

Článek 4
Druhy členství

4.1. Členství v asociaci má tyto druhy:

4.1.1. Řádné členství

4.1.2. Individuální členství

4.1.3. Členství nadnárodních realitních společností

4.1.4. Členství realitních seskupení a členů těchto seskupení

4.1.5. Čestné členství
4.1.6. Přidružené členství

4.2. Podmínkou členství je vždy právní osobnost a svéprávnost.

4.2.1. Asociace vede seznam členů a provádí jeho aktualizaci. Seznam členů je uložen v sídle ARK ČR a je také umístěn na webových stránkách Asociace v souladu s § 236, odst. 3) zákona 89/2012 Sb. Seznam je doplňován o nové členy na základě rozhodnutí asociace  o přijetí nového člena a výmaz člena ze seznamu členů je uskutečňován na základě písemného dokladu o ukončení členství.  O přijetí za člena Asociace je žadatel o členství písemně informován včetně toho, že bude zapsán do seznamu členů Asociace. Při  ukončení členství je člen vyrozuměn o skutečnosti, že byl ze seznamu členů vymazán.

4.3. Všichni členové mají v zásadě stejná práva a povinnosti.

4.3.1. Právem všech členů je:
4.3.1.1. účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se asociace a uplatňovat návrhy a protinávrhy
4.3.1.2. člen přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí, týkajících se osob, ovládaných asociací (zejména dceřiných společností, případně pobočných spolků)
4.3.1.3. informace, obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti; informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit újmu asociaci nebo osobě, ovládané asociací nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu; zda jde o takovou informaci rozhoduje asociační rada a odmítne-li informaci sdělit, může být informace poskytnuta jen, souhlasí-li s tím dozorčí rada,
4.3.1.4. účastnit se schůzí svého regionu s právem hlasovacím
4.3.1 5. účastnit se schůzí všech regionů s hlasem poradním
4.3.1.6. vykonávat své volební právo dle stanov
4.3.1.7. podílet se na veškeré činnosti asociace a regionu,
4.3.1.8. využívat všech služeb a podpory asociací a regionem poskytovaných
4.3.1.9. používat vedle svého označení znak asociace, pravidla pro užívání loga ARK ČR stanoví Asociační rada

4.3.2. Povinností všech členů je:

4.3.2.1. dodržovat stanovy a vnitřní směrnice asociace,

4.3.2.2. respektovat rozhodnutí přijaté orgány asociace,

4.3.2.3. zaplatit včas a ve správné výši roční členské příspěvky,

4.3.2.4. poskytovat orgánům asociace součinnost k naplňování poslání a účelů zejména plněním úkolů, jimiž byl pověřen,

4.3.2.5. informovat orgány asociace o své činnosti v souvislosti se členstvím v asociaci,

4.3.2.6. ctít, dbát a dodržovat schválený Etický kodex realitního makléře – člena ARK ČR.

4.3.3. Povinností řádného člena a individuálního člena dále je jednou ročně na požádání generálního sekretáře doložit osvědčení odborné způsobilosti v realitní činnosti předložením platných dokladů dle článku 5.3.2. a 5.3.3., přičemž Osvědčení dle článku 5.3.3. je platné po dobu pěti let ode dne vydání. Osvědčení dle článku 5.3.3. lze nahradit Certifikátem, který vydá ARK ČR na základě ověření znalostí. Pravidla pro ověření znalostí a získání Certifikátu určuje asociační rada ARK ČR. Certifikát platí nejdéle pět let ode dne vydání, přičemž doba, po kterou Certifikát platí, musí být na něm vyznačena.

4.3.4. Povinností řádného člena, člena nadnárodní realitní společnosti a individuálního člena, realitního seskupení jako člena asociace a každého jednotlivého člena realitního seskupení, dále je mít uzavřenu pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z realitní činnosti,

4.3.5 Povinností realitního seskupení jako člena asociace je bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí za člena asociace a dále vždy nejpozději do 30 dnů od každé změny v členské základně realitního seskupení, prokazatelně písemně oznámit generálnímu sekretáři aktuální seznam členů, který obsahuje název, sídlo, IČO, jméno statutárního zástupce a kontakty (telefon, email, web stránky) na jednotlivé členy realitního seskupení.

Článek 5
Řádné členství

5.1. Řádným členem může být fyzická nebo právnická osoba, provozující realitní činnost na základě platného živnostenského či jiného oprávnění a mající sídlo, bydliště či provozovnu na území České republiky.

5.2. K výkladu pojmu „realitní činnost“ pro účely přijímání nových řádných členů je oprávněn v jednotlivých případech generální sekretář. Dozorčí rada je oprávněna přijmout pravidla pro výklad tohoto pojmu a přijme-li je, je jimi generální sekretář vázán.

5.3. O přijetí za řádného člena asociace rozhoduje generální sekretář, případně dozorčí rada na základě těchto podkladů:

5.3.1. písemné přihlášky na formuláři, schváleném asociační radou, s úředně ověřeným podpisem žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou nebo s úředně ověřeným podpisem osoby (osob) oprávněné (oprávněných) jednat za žadatele jako statutární orgán, je-li žadatel právnickou osobou; zastoupení na základě plné moci je přípustné je-li na přihlášce úředně ověřen podpis zmocněnce a na plné moci, která musí být pevně spojena s žádostí, je úředně ověřen alespoň podpis zmocnitele

5.3.2. originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského oprávnění, je-li žadatel fyzickou osobou, nebo originálu či úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li žadatel právnickou osobou, případně jiného dokladu, osvědčujícího oprávnění žadatele provozovat realitní činnost.

5.3.3. osvědčení o absolvování některého z kurzů pořádaných za tím účelem asociací, vydané žadateli nebo osobě oprávněné za něj jednat. Generální sekretář je oprávněn rozhodnout, že žadatel může předložit výše uvedené osvědčení ve lhůtě do 6 měsíců ode dne podání žádosti o přijetí za člena ARK ČR. Lze nahradit osvědčením o vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro obor „Obchodník s realitami“ před autorizovanou osobou vykonanou ve smyslu platných právních předpisů. Pokud toto osvědčení nebude ve výše uvedeném termínu žadatelem doloženo, tak řádné členství žadatele tímto dnem v ARK ČR zaniká a to bez jakýchkoliv vzájemných majetkových, finančních či jiných nároků.

5.3.4. doložení dokladů o nejméně třech realizovaných obchodních případech v rámci zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitostí pro třetí osobu; doložení těchto dokladů může být se souhlasem generálního sekretáře nahrazeno čestným prohlášením žadatele.

5.4. Generální sekretář je povinen rozhodnout o podané písemné přihlášce nejpozději do dvou měsíců od jejího doručení. Není-li přihláška úplná, vyzve generální sekretář žadatele k jejímu doplnění. Běh lhůty pro rozhodnutí se přerušuje do doby doplnění přihlášky. Všichni členové budou neprodleně informováni o probíhajícím přijímacím řízení na webových stránkách asociace v sekci pro členy. Každý řádný člen má právo veta, které musí uplatnit u generálního sekretáře písemně nejpozději do 15-ti dnů ode dne zveřejnění jména, případně názvu přijímané fyzické či právnické osoby na webových stránkách asociace, jinak toto právo zaniká. Uplyne-li lhůta marně nebo vznikne-li členství jiným způsobem, zašle generální sekretář žadateli vyrozumění o přijetí. Bylo-li právo veta řádně a včas uplatněno, postoupí generální sekretář přihlášku na nejbližší jednání dozorčí rady, která rozhodne o přijetí či nepřijetí nového člena. Žadatel může v řízení před dozorčí radou asociace poukázat na listiny, které již předložil a tyto listiny je oprávněn doplnit. Obdobně se postupuje, rozhodne-li generální sekretář o tom, že se přihlášce nevyhovuje. Rozhodnutí o tom, že se přihlášce nevyhovuje, doručuje generální sekretář pouze žadateli, který je oprávněn ve lhůtě patnáct dní ode dne doručení požádat dozorčí radu asociace o rozhodnutí o přijetí za člena asociace.


Článek 6
Individuální členství

6.1. Individuálním členem může být fyzická osoba, provozující realitní činnost na základě platného živnostenského či jiného oprávnění a mající sídlo, bydliště či provozovnu na území České republiky a také fyzická osoba – zaměstnanec realitní kanceláře.

6.2. O přijetí za individuálního člena asociace rozhoduje generální sekretář, případně dozorčí rada na základě těchto podkladů:

– písemné přihlášky na formuláři, schváleném asociační radou, s úředně ověřeným podpisem žadatele

– originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského oprávnění, je-li žadatel OSVČ

– nebo dokladu, z něhož by bylo patrné, že je zaměstnancem realitní kanceláře

– doložení dokladů o nejméně třech realizovaných obchodních případech v rámci zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitostí pro třetí osobu; doložení těchto dokladů může být se souhlasem generálního sekretáře nahrazeno čestným prohlášením žadatele.

– osvědčení o absolvování některého z kurzů pořádaných za tím účelem asociací, vydané žadateli. Generální sekretář je oprávněn rozhodnout, že žadatel může toto osvědčení předložit ve lhůtě do 6 měsíců ode dne podání žádosti o přijetí za člena ARK ČR. Lze nahradit osvědčením o vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro obor „Obchodník s realitami“ před autorizovanou osobou vykonanou ve smyslu platných právních předpisů. Pokud toto osvědčení nebude ve výše uvedeném termínu žadatelem doloženo, tak individuální členství žadatele tímto dnem v ARK ČR zaniká a to bez jakýchkoliv vzájemných majetkových, finančních či jiných nároků.

6.3. Generální sekretář je povinen rozhodnout o podané písemné přihlášce nejpozději do dvou měsíců od jejího doručení. Není-li přihláška úplná, vyzve generální sekretář žadatele k jejímu doplnění. Běh lhůty pro rozhodnutí se přerušuje do doby doplnění přihlášky. Všichni členové budou neprodleně informováni o probíhajícím přijímacím řízení na webových stránkách asociace v sekci pro členy. Každý řádný člen má právo veta, které musí uplatnit u generálního sekretáře písemně nejpozději do 15-ti dnů ode dne zveřejnění jména případně názvu přijímané fyzické či právnické osoby na webových stránkách asociace, jinak toto právo zaniká. Uplyne-li lhůta marně nebo vznikne-li členství jiným způsobem, zašle generální sekretář žadateli vyrozumění o přijetí. Bylo-li právo veta řádně a včas uplatněno, postoupí generální sekretář přihlášku na nejbližší jednání dozorčí rady, která rozhodne o přijetí či nepřijetí nového člena. Žadatel může v řízení před dozorčí radou asociace poukázat na listiny, které již předložil a tyto listiny je oprávněn doplnit. Obdobně se postupuje, rozhodne-li generální sekretář o tom, že se přihlášce nevyhovuje. Rozhodnutí o tom, že se přihlášce nevyhovuje, doručuje generální sekretář pouze žadateli, který je oprávněn ve lhůtě patnáct dní ode dne doručení požádat dozorčí radu asociace o rozhodnutí o přijetí za člena asociace.

6.4. Pokud je individuálním členem fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu, nevztahuje se toto jeho členství na jeho případné zaměstnance ani spolupracující osoby. Pokud je individuálním členem zaměstnanec právnické nebo fyzické osoby, která není žádným členem ARK ČR, nevztahuje se toto členství na jeho zaměstnavatele.

Jestliže prezentace realitní kanceláře-zaměstnavatele individuálního člena, která nebyla a není žádným členem ARK ČR nebo členství v ARK ČR již ukončila, bude působením zaměstnance-individuálního člena, navenek vykazovat dojem, že takováto realitní kancelář jako zaměstnavatel individuálního člena je členem ARK ČR, bude takovéto jednání individuálního člena považováno za zneužití formy individuálního členství s důsledkem udělení sankce.


Článek 7
Členství nadnárodních realitních společností

 

Nadnárodní realitní společností se rozumí právnická osoba se sídlem nebo pobočkou (provozovnou) na území České republiky a působící na území České republiky, která je vlastněna realitní společností se sídlem mimo území České republiky. Pro tuto formu členství platí stejná práva a povinnosti jako pro členství řádné s tím, že Asociační rada je oprávněna rozhodnout o udělení výjimky z povinnosti prokazování kvalifikace.

Článek 8
Členství realitních seskupení a členů těchto seskupení


8.1. Realitním seskupení se rozumí právnická osoba se sídlem na území České republiky, která sdružuje realitní kanceláře, správce nemovitostí, dražebníky (jako např. jiná realitní asociace, klub realitních kanceláří, družstvo realitních kanceláří, realitní franšízový řetězec apod.) Členem ARK ČR se stává jednak realitní seskupení jako právnická osoba a jednak členové tohoto seskupení. Pro tuto formu členství platí stejná práva a povinnosti jako pro členství řádné s tím, že kvalifikace členů je prokazována a garantována právnickou osobou – žadatelem o členství realitních seskupení.

8.2. K výkladu pojmu „realitní seskupení“ a „člen realitního seskupení“ pro účely přijímání nových členů je oprávněn v jednotlivých případech generální sekretář. Dozorčí rada je oprávněna přijmout pravidla pro výklad těchto pojmů a přijme-li je, je jimi generální sekretář vázán.

8.3. O přijetí realitního seskupení za člena asociace rozhoduje asociační rada, případně dozorčí rada, na základě těchto podkladů:

8.3.1. písemné přihlášky s úředně ověřeným podpisem žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou nebo s úředně ověřeným podpisem osoby (osob) oprávněné (oprávněných) jednat za žadatele jako statutární orgán, je-li žadatel právnickou osobou; zastoupení na základě plné moci je přípustné je-li na přihlášce úředně ověřen podpis zmocněnce a na plné moci, která musí být pevně spojena s žádostí, je úředně ověřen alespoň podpis zmocnitele. Není-li přihláška úplná, vyzve generální sekretář žadatele k jejímu doplnění. Běh lhůty pro rozhodnutí se přerušuje do doby doplnění přihlášky.

8.3.2. písemného prohlášení realitního seskupení o absolvování některého z kurzů pořádaných za tím účelem asociací, vydané jednotlivým členům žadatele – realitního seskupení nebo osobě oprávněné za něj jednat nebo o absolvování odborného vzdělávání  obdobného rozsahu a zaměření, který je podmínkou členství v realitním seskupení. Lze nahradit osvědčením o vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro obor „Obchodník s realitami“ před autorizovanou osobou vykonanou ve smyslu platných právních předpisů. Asociační rada je oprávněna rozhodnout, že žadatel může doložit výše uvedené osvědčení ve lhůtě do 6 měsíců ode dne podání žádosti o přijetí za člena ARK ČR, nejvíce však u jedné pětiny členů realitního seskupení. Pokud toto osvědčení nebude ve výše uvedeném termínu doloženo u všech členů realitního seskupení, tak členství realitního seskupení a všech členů tohoto seskupení tímto dnem v ARK ČR zaniká a to bez jakýchkoliv vzájemných majetkových, finančních či jiných nároků.

8.4. Asociační rada je povinna rozhodnout o podané písemné přihlášce nejpozději do dvou měsíců ode dne jejího doručení. Každý člen asociační rady má právo veta, které musí uplatnit písemně nejpozději do 15-ti dnů ode dne zveřejnění názvu přijímaného realitního seskupení na webových stránkách asociace, jinak toto právo zaniká. Bylo-li právo veta řádně a včas uplatněno, postoupí generální sekretář přihlášku na nejbližší jednání dozorčí rady, která rozhodne o přijetí či nepřijetí přijímaného realitního seskupení za nového člena ARK ČR. Žadatel může v řízení před dozorčí radou asociace poukázat na listiny, které již předložil a tyto listiny je oprávněn doplnit. Rozhodnutí o tom, že se přihlášce nevyhovuje, doručuje generální sekretář pouze žadateli, který je oprávněn se ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí odvolat k valné hromadě asociace.

Článek 9
Čestné členství

9.1. Čestným členem asociace se může stát jen fyzická osoba na návrh asociační nebo dozorčí rady za zvlášť významné služby ve prospěch účelu a rozvoje asociace. O přiznání čestného členství rozhoduje valná hromada.

9.2. Čestný člen má právo:

9.2.1. být zván a účastnit se valné hromady s hlasem poradním,

9.2.2. vyjadřovat se ke všem záležitostem asociace a předkládat návrhy či připomínky,

9.2.3. používat znak asociace s označením čestný člen,

9.3. Čestný člen je povinen:

9.3.1. respektovat stanovy a vnitřní směrnice asociace, jakož i všechna rozhodnutí přijatá orgány asociace,

9.3.2. poskytovat součinnost tak, aby účelu sociace mohlo být dosaženo.

Článek 10
Členství v odborném senátu

10.1. Mimořádnou formou členství v asociaci je členství v odborném senátu. Členem odborného senátu při asociaci se může stát jen fyzická osoba na návrh některého z členů asociační nebo dozorčí rady, jde-li o osobu, která alespoň deset let prakticky působí v profesi, která souvisí s realitní činností anebo je významným teoretikem v oblasti, která souvisí s realitní činností a současně je ochotna vykonávat funkci rozhodce ve sporech, kde rozhodce ustanovuje generální sekretář asociace a podílet se na přednáškové, posudkové a publikační činnosti, organizované asociací nebo osobami, ovládanými asociací (zejména dceřinými společnostmi). O členství v odborném senátu při asociaci rozhoduje asociační rada, která též může jmenovat předsedu odborného senátu.

10.2. Předseda odborného senátu doporučuje členům asociační a dozorčí rady osoby, které by mohly být přínosem jako členové odborného senátu, organizuje činnost odborného senátu a může být asociační radou pověřen zpracováním statutu odborného senátu. Statut odborného senátu schvaluje asociační rada.

10.3. Člen odborného senátu má právo a povinnost za podmínek, vyplývajících ze stanov, statutu a dalších norem asociace:

10.3.1. vykonávat funkci rozhodce
10.3.2. podílet se na přednáškové, posudkové a publikační činnosti
10.3.3. účastnit se činnosti příslušného odborného senátu
10.3.4. používat označení člen (předseda) odborného senátu při Asociaci realitních kanceláří České republiky.

Článek 11
Přidružené členství

11.1. Přidruženým členem asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba, pokud se tak stane ve prospěch účelu a rozvoje asociace. O přijetí přidruženého člena rozhoduje generální sekretář na základě písemné přihlášky.

11.2. Generální sekretář je povinen rozhodnout o podané písemné přihlášce nejpozději do dvou měsíců od jejího doručení. Všichni členové budou neprodleně informováni o probíhajícím přijímacím řízení na webových stránkách asociace v sekci pro členy. Každý řádný člen má právo veta, které musí uplatnit u generálního sekretáře písemně nejpozději do 15 ti dnů ode dne zveřejnění jména, resp. firmy, případně názvu přijímané fyzické či právnické osoby na webových stránkách asociace, jinak toto právo zaniká. Uplyne-li lhůta marně nebo vznikne-li členství jiným způsobem, zašle generální sekretář žadateli vyrozumění o přijetí. Bylo-li právo veta řádně a včas uplatněno, postoupí generální sekretář přihlášku na nejbližší jednání dozorčí rady, která rozhodne o přijetí či nepřijetí nového člena. Žadatel může v řízení před dozorčí radou asociace poukázat na listiny, které již předložil a tyto listiny je oprávněn doplnit. Obdobně se postupuje, rozhodne-li generální sekretář o tom, že se přihlášce nevyhovuje. Rozhodnutí o tom, že se přihlášce nevyhovuje, doručuje generální sekretář pouze žadateli, který je oprávněn ve lhůtě patnáct dní ode dne doručení požádat dozorčí radu asociace o rozhodnutí o přijetí za člena asociace.

11.3. Přidružený člen má právo:

11.3.1. být zván a účastnit se valné hromady s hlasem poradním,
11.3.2. vyjadřovat se ke všem záležitostem asociace a předkládat návrhy či připomínky,
11.3.3. používat znak asociace s označením přidružený člen,
11.3.4. využívat výhod vyplývající z členství v asociaci.

11.4. Přidružený člen je povinen:

11.4.1. respektovat stanovy a vnitřní směrnice asociace, jakož i všechna rozhodnutí přijatá orgány asociace,

11.4.2. poskytovat součinnost tak, aby účelu sociace mohlo být dosaženo.

11.5. Ostatní práva a povinnosti pro přidružené členství jsou určována rozhodnutím asociační rady.

Článek 12
Zánik členství

12.1. Členství v asociaci zaniká:

12.1.1. písemným oznámením člena o vystoupení z asociace, doručeným orgánu, který rozhodl o vzniku jeho členství
12.1.2. zánikem nebo úmrtím člena
12.1.3. vyloučením člena

12.1.4. marným uplynutím lhůty stanovené k doložení osvědčení podle článků 5.3.3., 6.2. a 8.3.2.

12.2. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, je každý člen oprávněn v případě vyloučení požádat do patnácti dní ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, valnou hromadu o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení, jinak toto jeho právo zaniká. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, má řádně a včas podaná žádost o přezkoumání odkladný účinek a rozhodnutí o vyloučení v takovém případě nabývá účinnosti, až rozhodne-li o vyloučení valná hromada asociace.

12.3 Člen odborného senátu je oprávněn požádat v případě vyloučení za obdobných podmínek o přezkoumání rozhodnutí dozorčí radu asociace.

Kapitola III.

Orgány asociace

Článek 13
Orgány asociace

13.1. Orgány asociace jsou:

13.1.1. Valná hromada,
13.1.2. Asociační rada,
13.1.3. Dozorčí rada,
13.1.4. Schůze regionů,
13.1.5. Regionální zmocněnci,
13.1.6. President a vicepresident,
13.1.7. Předseda a místopředseda dozorčí rady
13.1.8. Generální sekretář,
13.1.9. Presidia odborných sekcí

13.2. Funkční období všech volených a jmenovaných orgánů asociace jsou čtyři roky.

13.3. Presidentem a vicepresidentem asociace, členem asociační rady, předsedou dozorčí rady, členem dozorčí rady, generálním sekretářem, regionálními zmocněnci a členy prezidia odborných sekcí mohou být jen občané České republiky.

13.4. Členství v Asociační radě nebo členství v Dozorčí radě je neslučitelné s výkonem podobné funkce ve sdruženích se sídlem na území České republiky, která nepodnikají za účelem zisku, která mají podobný předmět činnosti nebo která sledují podobné cíle jako Asociace realitních kanceláří České republiky. Výjimku z tohoto zákazu může členovi Asociační rady udělit Dozorčí rada, členovi Dozorčí rady může výjimku udělit Asociační rada.

Článek 14
Valná hromada

14.1. Nejvyšším orgánem asociace je valná hromada složená ze všech jejich členů. Valná hromada je oprávněna rozhodovat ve všech věcech asociace. Ostatní orgány asociace jsou jí podřízeny.

14.2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží právo:

14.2.1. rozhodovat o změně stanov
14.2.2. rozhodovat o zániku členství vyloučením, včetně rozhodování o zániku členství vyloučením z důvodu neplacení členského příspěvku za splnění podmínek uvedených v čl. 23.1.8., o němž je oprávněna rozhodovat také dozorčí rada dle článku 22.1.8.
14.2.3. přezkoumávat rozhodnutí asociační rady podle článku 19.1.8. v případě, že asociační rada nevyhověla odvolání člena proti rozhodnutí dozorčí rady o jeho vyloučení podle článku 23.1.9.
14.2.4. rozhodovat o zrušení asociace
14.2.5. tajnou volbou volit a odvolávat členy asociační rady
14.2.6. odvolávat dozorčí radu jako celek

14.3. Na návrh asociační rady valná hromada:

14.3.1. schvaluje vnitřní směrnice, jejich změny a doplňky,
14.3.2. schvaluje výroční zprávu asociace,

14.3.3. schvaluje rozpočet asociace na další rok,

14.3.4. schvaluje zprávu o hospodaření asociace,

14.3.5. schvaluje výši ročního členského příspěvku členů,

14.3.6. propůjčuje a odnímá čestné členství

14.3.7. projednává další otázky související s účelem a posláním asociace.

Článek 15
Jednání valné hromady

15.1. Valnou hromadu svolává podle potřeby, nejméně však jednou v kalendářním roce nejpozději k 30.6. asociační rada. Místem konání valné hromady je hlavní město Praha, pokud asociační rada nerozhodne jinak.

15.2. Valnou hromadu je povinna asociační rada svolat:

15.2.1. na návrh dozorčí rady, a to nejpozději do 30 dnů od předložení tohoto návrhu asociační radě

15.2.2. na žádost kteréhokoliv ze členů asociace, doložené souhlasnými stanovisky nejméně dvou zmocněnců regionů. O žádosti rozhoduje asociační rada, má-li však žádost podporu nejméně poloviny zmocněnců regionů, je asociační rada povinna jí vyhovět a to svoláním valné hromady nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.

15.2.3. Asociační rada svolá valnou hromadu z podnětu alespoň třetiny řádných členů asociace nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.

15.2.4. Nesvolá-li asociační rada valnou hromadu do třiceti dnů od doručení kteréhokoliv z podnětů dle čl. 15.2, může ten, kdo podnět podal, svolat valnou hromadu na náklady asociace sám.

15.3. Valná hromada je svolávána písemnou pozvánkou adresovanou všem členům asociace. Pozvánka musí vždy obsahovat:

15.3.1. místo, den a čas konání valné hromady
15.3.2. program jednání valné hromady
15.3.3. texty všech předkládaných návrhů a projednávaných zpráv.

15.4. Pozvánka musí být odeslána, nebo na potvrzení doručena členům nejpozději 14 dnů přede dnem konání valné hromady.

15.5. Jakákoliv podání k valné hromadě se podávají prostřednictvím generálního sekretáře, doručením k jeho rukám. Za takové doručení se považuje doručení osobně, poštou nebo elektronickou poštou.

15.6. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý člen asociace.

15.7. Jednání valné hromady se mohou zúčastnit i hosté, pozvaní asociační radou.

15.8. Valné hromadě předsedá a její jednání řídí zvolený předsedající. Generální sekretář zajistí sepsání prezenční listiny, ve které musí být uvedena jména přítomných a názvy realitních kanceláří, které zastupují. K prezenční listině se připojí i plné moci zmocněnců. Dále valná hromada zvolí zapisovatele, ověřovatele zápisu a nejméně dva skrutátory. Platnost prezenční listiny potvrzuje svým podpisem předsedající a zapisovatel.

15.9. O konání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

15.9.1. název a sídlo asociace
15.9.2. místo a čas konání valné hromady
15.9.3. jméno předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů
15.9.4. chronologický průběh jednání se záznamem podstatných projednávaných věcí a vyslovení připomínek, písemná podání a prohlášení se připojují k zápisu
15.9.5. rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů (pro – proti – nehlasujících)
15.9.6. protest člena nebo některého ze zástupců orgánů asociace proti některému rozhodnutí, pokud protestující o to požádá
15.9.7. k originálu zápisu se připojuje potvrzená prezenční listina
15.9.8. Ze zápisu musí být patrné, kdo valnou hromadu svolal a jak, kdy a kde se konala, kdo ji zahájil, kdo jí předsedal, jaké případné další  členy orgánů asociace valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven, (§ 254 z. č. 89/2012 Sb.).

15.10. Zápis podepisují předsedající, zapisovatel a jeho správnost potvrdí ověřovatel zápisu. Generální sekretář zajistí, aby kopie zápisu byla do čtrnácti dnů publikována na oficiálních webových stránkách asociace v části určené výhradně členům.

Článek 16
Podmínky a výkon hlasovacího práva

16.1. Hlasovací právo se váže k členství řádnému, k členství nadnárodních realitních společností, k členství realitních seskupení a jejich členů a ke členství individuálnímu. Každý z řádných členů a z členů nadnárodních realitních společností a realitní seskupení jako člen asociace má jeden hlas, každý jednotlivý člen realitního seskupení, člena asociace, má váhu 0,2 (dvě desetiny) hlasu, každý z individuálních členů má váhu 0,2 (dvě desetiny) hlasu.

16.2. Právo hlasovat o změnách stanov a o návrzích, které zásadně ovlivňují chod ARK ČR, se výhradně váže k členství řádnému. Totéž se vztahuje k právu volit do orgánů asociace, právo být volen tím není dotčeno.

16.3. Každý člen vykonává své právo na valné hromadě zásadně osobně, ale může je vykonávat i prostřednictvím zmocněnce k tomu písemně oprávněného. Zmocněnec je oprávněn zastupovat na valné hromadě vždy jen jednoho člena. Zmocněncem nemůže být žádný ze členů asociační nebo dozorčí rady nebo generální sekretář.

16.4. Hlasování se běžně provádí aklamací. Požádá-li o to nejméně jedna třetina přítomných členů s hlasovacím právem, hlasuje se tajně hlasovacími lístky. Jde-li o volbu členů asociační rady, hlasuje se vždy tajně.


Článek 17
Usnesení valné hromady

17.1. Valná hromada je způsobilá usnášení jen v případě přítomnosti členů asociace s hlasovacím právem, disponujících více jak polovinou všech oprávněných hlasů.

17.2. Není-li valná hromada způsobilá usnášení ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, musí být svolána náhradní valná hromada, a to nejpozději na patnáctý den po dni, na který byla svolána původně. Je-li v pozvánce na valnou hromadu výslovně uvedeno, že jde současně o pozvánku na náhradní valnou hromadu pro případ, že by valná hromada nebyla usnášeníschopná, a místo, den a čas konání náhradní valné hromady, platí, že jde současně o pozvánku na náhradní valnou hromadu.

17.3. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů asociace s hlasovacím právem.

17.4. Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato prostou většinou přítomných hlasů. V případech uvedených v čl. 14.2.1., 14.2.3. a 14.2.4. stanov se k přijetí usnesení vyžaduje dvoutřetinová většina přítomných hlasů.

Článek 18
Asociační rada

18.1. Asociační rada je statutárním orgánem asociace, zastupuje asociaci vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány. Řídí činnost asociace v období mezi jednáními valné hromady.

18.2. Asociační rada je kolektivní orgán. Má sedm členů. Členem asociační rady může být jen bezúhonná, zletilá a plně svéprávná fyzická osoba reprezentující řádného člena ARK ČR, kterou navrhne schůze regionu. Členy asociační rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období členů asociační rady jsou čtyři roky, avšak neskončí dříve, než je za dřívějšího člena zvolen člen nový. Opakovaná volba je možná.

18.3. V případě, že ke zvolení všech členů nové asociační rady nedojde na téže valné hromadě, musí být svolána opakovaná valná hromada způsobem dle čl. 17.2 stanov.

Článek 19
President a vicepresident asociace

Asociační rada volí ze svých členů presidenta, který je představitelem asociace a vicepresidenta, který jej v jeho nepřítomnosti zastupuje. President (vicepresident) je oprávněn jednat za asociaci v období mezi zasedáními asociační rady. Funkční období presidenta a vicepresidenta je čtyřleté, avšak neskončí dříve než je za dřívějšího presidenta či vicepresidenta zvolen nový. Opakovaná volba je možná.

Článek 20
Postavení a pravomoc asociační rady

20.1. Asociační radě přísluší:

20.1.1. svolávat valnou hromadu

20.1.2. vykonávat usnesení valné hromady

20.1.3. předkládat valné hromadě ke schválení návrhy dle článku 14.3

20.1.4. stanovit na příslušný kalendářní rok akční program asociace

20.1.5. rozhodovat o členství asociace v jiných spolcích

20.1.6. jmenovat a odvolávat generálního sekretáře, s právem pozastavit výkon jeho rozhodnutí do doby projednání v dozorčí radě

20.1.7. rozhodovat o přijetí realitního seskupení za člena asociace

20.1.8. rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí dozorčí rady podle článku 23.1.9.

20.1.9. vytvářet odborné komise a expertní skupiny

20.1.10.  zakládat pobočné spolky

20.1.11. rozhodovat o přidruženém členství a ostatních právech a povinnostech k přidruženému členství se vážících.

20.1.12. rozhodovat o dalších záležitostech asociace, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu asociace.

20.2. Asociační rada odpovídá za svou činnost valné hromadě.

20.3. Asociační rada může některá svá oprávnění přenést na jiný orgán asociace nebo zmocnit advokáta, regionálního zmocněnce nebo některého ze členů asociace k zastupování asociace ve vyhrazených věcech.

Článek 21
Jednání asociační rady

21.1. Asociační rada se schází podle potřeby nejméně však jednou v kalendářním čtvrtletí. Schůze asociační rady svolává, řídí a rozpouští president nebo zastupující vicepresident a to zpravidla prostřednictvím generálního sekretáře. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena asociační rady musí president nebo zastupující vicepresident svolat schůzi a to nejpozději do čtrnácti dnů od doručení takovéto žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

21.2. Pozvánka musí vždy obsahovat pořad, dobu a místo konání schůze a musí být odeslána nebo na potvrzení doručena členům asociační rady nejpozději pátý den přede dnem konání schůze. Schůze se však považuje za platně svolanou i bez dodržení pětidenní lhůty tehdy, když všichni členové asociační rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

21.3. Schůze je způsobilá platně se usnášet jen tehdy, jsou-li přítomni nejméně čtyři členové asociační rady. Pro přijetí usnesení asociační rady je třeba prosté většiny hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

21.4. Předsedající určí před započetím schůze asociační rady zapisovatele, kterého současně pověří sčítáním hlasů. O průběhu schůze a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

21.4.1. místo a čas konání schůze asociační rady
21.4.2. údaje o počtu přítomných členů asociační rady a o přítomnosti generálního sekretáře
21.4.3. jméno předsedajícího a zapisovatele
21.4.4. chronologický průběh jednání se záznamem podstatných projednávaných věcí
21.4.5. jednotlivá rozhodnutí s uvedením počtu hlasů členů hlasujících pro přijetí, proti počtu členů, kteří se hlasování zdrželi
21.4.6. stanoviska členů asociační rady, kteří hlasovali jinak, pokud o to požádají.

21.5. K zápisu se připojí prezenční listina s podpisy přítomných členů asociační rady a písemná podání a zprávy projednané asociační radou. Zápis ze schůze asociační rady podepíše předsedající a zapisovatel. Generální sekretář zajistí, aby kopie zápisu byla do čtrnácti dnů od konání schůze asociační rady zaslána všem jejím členům.

21.6. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může president nebo zastupující vicepresident vydat usnesení asociační rady per rollam na základě předchozího písemného, faxového nebo e-mailového dotazu u všech členů asociační rady. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové asociační rady. Usnesení per rollam musí být zapsáno do zápisu na nejbližší schůzi asociační rady.

Článek 22
Dozorčí rada

22.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem asociace, kterému přísluší dohlížet nad veškerou její činností. Členy Dozorčí rady volí schůze regionů. Maximální počet členů dozorčí rady se rovná počtu regionů, schůze regionu má právo (nikoli povinnost) zvolit za příslušný region jednoho člena dozorčí rady. Za člena dozorčí rady může být zvolena jen bezúhonná, zletilá a plně svéprávná fyzická osoba reprezentující řádného člena ARK ČR z daného regionu, navržená kterýmkoliv členem asociace. Opakovaná volba je možná. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí nebo členstvím v ostatních orgánech asociace, vyjma funkce zmocněnce regionu.

22.2. Funkční období členů dozorčí rady činí čtyři roky, ale nekončí dříve, než je za dřívějšího člena zvolen člen nový. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a místopředsedu, který předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti.


Článek 23
Postavení a pravomoc dozorčí rady

23.1. Dozorčí radě přísluší:

23.1.1. ověřovat postup asociační rady a generálního sekretáře ve všech věcech asociace, nahlížet do všech účetních dokladů a spisů asociace a vyžadovat si vysvětlení

23.1.2. zjišťovat stav asociace a vyžadovat si informace od odpovědných pracovníků asociace, členů asociační rady a vyžadovat jejich vyjádření ke stanoveným věcem

23.1.3. přezkoumávat roční zprávu o hospodaření asociace, podávat o výsledku přezkoumání každý rok zprávu valné hromadě. Za tím účelem je povinna asociační rada předložit dozorčí radě nejméně 14 dnů před valnou hromadou zprávu o hospodaření asociace k přezkoumání. To platí obdobně i v případě valné hromady.

23.1.4. upozorňovat orgány asociace na zjištěné nedostatky a vyžadovat od nich zjednání nápravy

23.1.5. odvolat dvoutřetinovou většinou všech hlasů asociační radu jako celek v případě, že hrubě porušuje své povinnosti, zvláště je-li její jednání v rozporu s předmětem a účelem činnosti asociace

23.1.6. v případě zrušení asociace s likvidací jmenovat likvidátora

23.1.7. plnit funkci smírčího orgánu při sporech mezi členy asociace, při sporech mezi členy a asociační radou, či při stížnostech na členy asociace, přičemž pro tento účel zřizuje ze svých členů alespoň dva senáty, které jednají jménem dozorčí rady

23.1.8. rozhodnout o vyloučení v případě, že je člen více než 6 měsíců v prodlení se splacením ročního členského příspěvku nebo jeho části, ačkoliv byl napomenut generálním sekretářem a byla mu poskytnuta alespoň 14-ti denní dodatečná lhůta k úhradě

23.1.9. rozhodnout nadpoloviční většinou přítomných členů o vyloučení člena z asociace v případě, kdy se člen dopustí jednání, které je způsobilé poškodit dobré jméno asociace. Proti rozhodnutí dozorčí rady o vyloučení člena z asociace lze podat odvolání k asociační radě ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí. Podané odvolání nemá odkladný účinek. V případě, že asociační rada odvolání vyloučeného člena nevyhoví, může vyloučený člen požádat o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení valnou hromadu.

23.1.10. projednávat porušení povinností člena asociace.

23.2. Dozorčí rada má právo svolat valnou hromadu v případě zjištění hrubého porušení stanov asociace nebo finančního rozpočtu.

23.3. Dozorčí rada odpovídá za svou činnost valné hromadě, v případě odvolání asociační rady jako celku je oprávněna řídit činnost asociace do nejbližší valné hromady.

23.4. Každý člen dozorčí rady má právo účastnit se jednání asociační rady a právo na zápis z jednání asociační rady.

Článek 24
Jednání dozorčí rady

24.1. Za dozorčí radu jedná a podepisuje její předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

24.2. Předseda dozorčí rady řídí veškerou její činnost a je oprávněn zúčastnit se schůzí asociační rady s hlasem poradním.

24.3. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za čtyři měsíce.

24.4. Schůze dozorčí rady svolává, řídí a rozpouští její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Je způsobilá usnášení, je-li přítomna nejméně polovina jejich členů. K platnosti usnesení dozorčí rady je zapotřebí, vyjma usnesení dle čl. 23.1.5., nadpoloviční většiny přítomných členů.

24.5. O schůzích dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Člen dozorčí rady, který byl přehlasován, má nárok na zaznamenání svého stanoviska. Pro další náležitosti jejího jednání platí přiměřeně ustanovení článku 20. Stanov.

Článek 25
Generální sekretář

25.1. Generální sekretář je výkonným orgánem asociace. V souladu se stanovami, rozhodnutími valné hromady a pokyny asociační rady jedná za asociaci před státními orgány, organizacemi a občany. Je oprávněn zúčastňovat se schůzí asociační a dozorčí rady s hlasem poradním.

25.2. Generálnímu sekretáři přísluší zejména:

25.2.1. vykonávat usnesení asociační rady

25.2.2. řídit běžné záležitosti asociace

25.2.3. vykonávat působnost, kterou na něj asociační rada přenesla

25.2.4. rozhodovat o zaměstnaneckých záležitostech asociace

25.2.5. hospodařit s majetkem asociace v souladu se schváleným rozpočtem

25.2.6. kontrolovat a potvrzovat splnění podmínek pro přijetí nových členů

25.2.7. po dohodě se zmocněnci příslušných regionů svolat schůzi několika regionů dohromady

25.2.8. požadovat od členů doložení osvědčení odborné způsobilosti v realitní činnosti předložením dokladů dle článku 4.3.3. stanov, a to nejvýše jednou ročně

25.2.9. požadovat od členů doložení osvědčení o uzavření pojistné smlouvy na rizika vyplývající z realitní činnosti

25.3. Je-li nebezpečí z prodlení, přísluší generálnímu sekretáři činit rovněž opatření ve věcech vyhrazených jiným orgánům asociace vyjma valné hromady, je však povinen podat o nich zprávu na nejbližší schůzi asociační rady.

25.4. Generálního sekretáře jmenuje a odvolává asociační rada, které také za svou činnost odpovídá.

25.5. Generální sekretář jakož i ostatní pracovníci asociace jsou vůči asociaci buď v zaměstnaneckém, nebo smluvním vztahu. Za činnost ve prospěch asociace náleží generálnímu sekretáři finanční odměna, o jejíž výši rozhodne asociační rada.

Článek 26
Schůze regionu

26.1. Členská základna je členěna do regionů. Maximální počet regionů je 14. Vznik regionu je podmíněn příslušností nejméně tří řádných členů k regionu. Příslušnost člena k regionu je dána v případě fyzické osoby bydlištěm, v případě právnické osoby sídlem v regionu.

26.2. Schůzi regionu svolává zmocněnec regionu prostřednictvím sekretariátu asociace podle potřeby, nejméně však jednou v kalendářním pololetí. Schůze regionu je usnášení schopná v případě účasti alespoň tří řádných členů příslušných k regionu a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Pro další náležitosti jejího jednání platí přiměřeně ustanovení stanov o valné hromadě.

26.3. Činnosti regionu se může jako host účastnit řádný člen příslušný k jinému regionu, ovšem pouze s hlasem poradním.

Článek 27
Zmocněnec regionu

Schůze regionu volí zmocněnce regionu, kterým může být pouze fyzická osoba reprezentující řádného člena ARK ČR z daného regionu, navržená kterýmkoliv členem asociace s příslušností k danému regionu. Funkční období zmocněnce regionu jsou čtyři roky, neskončí však dříve než je za dřívějšího zmocněnce regionu zvolen nový. Opakovaná volba je možná. Zmocněnec regionu je současně členem dozorčí rady za příslušný region. Asociační rada může udělit regionálním zmocněnci plnou moc k zastupování asociace v daném regionu. Stane-li se zmocněncem regionu člen realitního seskupení, nemohou být další členové téhož realitního seskupení v daném volebním období v jiných regionech navrhováni, případně voleni do orgánů asociace. Stane-li se tak v den konání voleb do kteréhokoliv z orgánů asociace, volby se opakují.


Článek 28
Hospodaření regionu

Region hospodaří s vlastními finančními prostředky získanými z akcí pořádaných regionem a z finanční dotace asociace obvykle ve výši 15% členských příspěvků řádných členů asociace příslušných k regionu. O skutečné výši finanční dotace pro příslušný rok rozhodne asociační rada.

Kapitola IV

Majetek asociace a hospodaření s ním


Článek 29
Majetek asociace

29.1. Účelem činnosti asociace není podnikatelská činnost. K zajištění svých úkolů a naplnění účelu disponuje však asociace materiálovými a finančními prostředky, které představují majetek asociace.

29.2. Majetek asociace v zásadě tvoří:

29.2.1. základní členské vklady dosavadních členů přijatých před datem schválení těchto stanov Valnou hromadou ARK ČR

29.2.2. roční členské příspěvky

29.2.3. subvence, dotace a dary členů asociace a jiných osob

29.2.4. příjmy z činnosti asociace

Článek 30
Hospodaření asociace

30.1. Asociace odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Stát ani žádná jiná organizace neručí za závazky asociace a asociace neručí za závazky státu, jiných státních organizací ani dalších právnických či fyzických osob, včetně členů asociace, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzala. Členové asociace neručí za její dluhy.

30.2. Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou. Finanční prostředky asociace jsou uloženy na samostatném účtu. O čerpání prostředků je vedena evidence v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění. Za způsob vedení účetnictví a jeho správnost zodpovídá generální sekretář nebo jím pověřená osoba.

30.3. Výdaje asociace jsou v zásadě určeny ke krytí nákladů souvisejících s činností asociace, zejména na:

30.3.1. odměňování pracovníků asociace
30.3.2. pronájem místností
30.3.3. vzdělávací, propagační a další akce
30.3.4. zajištění a distribuci informačních materiálů
30.3.5. k financování dalších činností souvisejících s posláním asociace
30.3.6. náhrady členům asociační a dozorčí rady, případně členům odborných komisí a expertních skupin.

Článek 31
Členský příspěvek

31.1. Výši ročního příspěvku řádných i individuálních členů asociace stanoví valná hromada.

31.2. Roční členský příspěvek je splatný v termínech a výši schválených valnou hromadou. Roční členský příspěvek je splatný v penězích a na účet asociace, pokud asociační rada nerozhodne jinak.

31.3. Neschválí-li valná hromada novou výši ročního členského příspěvku, platí výše příspěvku platná pro předchozí rok.

31.4. Zájemce o řádné členství, přijatý za řádného člena v období po valné hromadě příslušného kalendářního roku, zaplatí členský příspěvek ve výši, která se rovná součinu jedné dvanáctiny platného ročního příspěvku a počtu zbývajících měsíců do konce kalendářního roku, včetně měsíce přijetí za řádného člena. Příspěvek je splatný do 30 dnů od vyrozumění o přijetí za řádného člena asociace.

31.5. Členský příspěvek realitního seskupení je stejný jako platný roční příspěvek řádného člena a navyšuje se o částku vypočtenou jako 0,2 násobek platného členského příspěvku řádného člena a počtu členů realitního seskupení k 1.1. příslušného kalendářního roku.

Kapitola V

Společná ustanovení


Článek 32
Právní jednání asociace

32.1. Asociace jedná svými orgány nebo prostřednictvím svých zástupců.

32.2. Pokud ve stanovách není uvedeno jinak, jsou zástupci asociace určeni na základě písemné plné moci udělené asociační radou.

32.3. Jiní pracovníci asociace jsou oprávněni činit jménem asociace jen právní jednání nutné ke splnění uložených úkolů v případech, kdy je to v obchodním styku obvyklé.

Článek 33
Podepisování za asociaci

33.1. Podepisování za asociaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu asociace připojí svůj vlastnoruční podpis president nebo vicepresident nebo generální sekretář.

33.2. Osoby jednající na základě plné moci připojí k napsanému nebo vytištěnému názvu asociace svůj vlastnoruční podpis s označením „v.z.“ či „i.s.“. Regionální zmocněnci dále připojí označení regionu.

33.3. K podpisu listin, které zakládají finanční závazky převyšující 1/3 majetku asociace nebo listin dotýkajících se cílů a existence asociace, musí být předem vyžádán souhlas všech členů asociační rady.


Článek 34
Způsob, jímž se zveřejňují oznámení asociace

34.1. Oznámení asociace a skutečnosti o činnosti asociace stanovené zákonem a obecně závaznými předpisy nebo stanovami asociace, určená veřejnosti nebo neznámému počtu adresátů, zveřejňuje asociace vhodným způsobem.

34.2. Není-li to v rozporu se stanovami, obecně závaznými právními předpisy anebo rozhodnutím asociační rady nebo dozorčí rady, lze písemnosti, určené členům asociace, doručovat zveřejněním na oficiální webové stránce asociace.


Článek 35
Řešení sporů a stížností

35.1. Jestliže vzniknou v době existence asociace spory mezi členy asociace či spory mezi členy a orgány asociace, jsou povinni všichni zúčastnění je přednostně řešit jednáním.

35.2. V případech, kdy se spor mezi členy nebo mezi členy a orgány asociace nevyřeší smírem, je k řešení těchto sporů příslušná dozorčí rada. Dozorčí rada může pro případy řešení sporů a stížností vytvořit senáty, které musejí být nejméně tříčlenné. Na takto vytvořené senáty může Dozorčí rada přenést svou pravomoc a působnost.

35.3. Dozorčí rada je povinna svolat jednání za účasti všech stran, které jsou ve sporu, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení písemné žádosti některé z dotčených stran. Dozorčí rada musí dát zúčastněným stranám příležitost k předložení svých stanovisek a důkazů. Po důkladném a objektivním zjištění věcné podstaty sporu je povinna dozorčí rada učinit rozhodnutí a to nejpozději do šesti týdnů od zahájení řízení. Hlasování je v tomto případě vždy tajné a rozhoduje prostá většina přítomných členů dozorčí rady.

35.4. Rozhodnutí dozorčí rady, případně jednotlivých senátů dozorčí rady, je pro dotčené strany závazné a tyto jsou povinny jej beze zbytku splnit.

35.5. Je-li během řízení zjištěn důvod k vyloučení člena, musí být součástí rozhodnutí dozorčí rady návrh na jeho vyloučení na nejbližší valné hromadě.

Článek 36
Sankce

36.1. Nesplní-li některý z členů asociace, případně některý z členů realitního seskupení – člena asociace, své povinnosti nebo jiným způsobem poruší stanovy či jiné vnitřní směrnice asociace, nebo v souvislosti s výkonem realitní činnosti poruší platné právní předpisy či jiným způsobem jedná v rozporu s profesní etikou realitního makléře, může mu být uložena sankce.

36.2. Sankce jsou následující:

36.2.1. napomenutí,

36.2.2. pokuta:

– až do výše 100.000,- u nadnárodních realitních společností a realitního seskupení jako člena asociace

– až do výše 50.000,– Kč u řádného člena a člena realitního seskupení

– až do výše 10.000,- Kč u individuálního člena

36.2.3. vyloučení.

36.3. K udělení napomenutí a udělení pokuty, včetně stanovení její výše, je oprávněna dozorčí rada (senáty dozorčí rady). Potrestaný člen má právo písemně se odvolat k valné hromadě ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o udělení sankce, prostřednictvím generálního sekretáře, jinak toto právo zaniká. Odvolání potrestaného člena k valné hromadě nemá odkladné účinky.

36.4. Jestliže uložené sankce ad 36.2.1. nebo 36.2.2. nebyly účinné a člen i nadále pokračuje v jednání, které může poškodit jméno a vážnost asociace či jejích členů nebo ohrožovat zájmy a cíle asociace, je povinností dozorčí rady předložit na nejbližší valné hromadě návrh na vyloučení člena.

36.5. V případech, kdy opravný prostředek proti rozhodnutí o vyloučení člena nemá odkladný účinek, dochází k zániku členství dnem rozhodnutí o vyloučení, pokud ze stanov nevyplývá něco jiného.

36.6. Každá sankce musí být zveřejněna.

Kapitola VI

Závěrečná ustanovení


Článek 37
Zrušení asociace

37.1. Asociace se zrušuje:

37.1.1. ukončením členství, dojde-li k ukončení členství všech členů
37.1.2. rozhodnutím valné hromady
37.1.3. rozhodnutím soudu s likvidací v případech dle § 268, zák č.89/2012 Sb.

37.2. Po zrušení asociace a uhrazení všech závazků bude s majetkem naloženo takto:

37.2.1. věci movité a nemovité budou přednostně prodány členům asociace, nebude-li mezi nimi zájem, pak jiným zájemcům

37.2.2. zůstatek finančních prostředků (včetně finančních prostředků získaných prodejem věcí z majetku asociace) bude rozdělen stejným dílem mezi řádné členy asociace.

37.3. Dnem zániku asociace je den jeho výmazu z veřejného rejstříku.

Článek 38
Platnost stanov

38.1. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

38.2. Při výkladu znění těchto stanov je rozhodující stanovisko členů Asociační a Dozorčí rady ARK ČR zjištěné hlasováním.

38.3. Asociace může zakládat obchodní společnosti a zastoupení na území ČR a jiných států v rámci platných právních předpisů.

38.4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem založení stanov do sbírky listin spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy.

38.5. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou asociace konanou dne  13.4.2018.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.