Pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele

To, co bylo doposud povinností pouze člena ARK ČR, dnes již nařizuje Zákon o realitním zprostředkování všem realitním zprostředkovatelům.
Stanovy ARK ČR – Kapitola I, článek 4, 4.3.2. – Povinností všech členů podle čl. 4.3.4.
Povinností řádného člena, člena nadnárodní realitní společnosti a individuálního člena, realitního seskupení jako člena asociace a každého jednotlivého člena realitního seskupení, je mít uzavřenu pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z realitní činnosti.

Možnosti pojištění dle ARK ČR:

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
– Pojištění profesní odpovědnosti realitního zprostředkovatele pro členy Asociace realitních kanceláří České republiky
!!Pokud chcete převést původní smlouvu s Generali na novou smlouvu s Generali ČP a. s., zašlete nám prosím své jméno a číslo původní smlouvy!!

Pojištění s Generali ČP vyřizuje ing. Pěkna – pekna@inpema.cz
Formulář k vyplnění
Plná moc
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění
Příloha ke smlouvě o pojištění
Pojištění na základě dohody pro členy ARK ČR

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. – ČPP servis s.r.o.
– Pojištění profesní odpovědnosti realitního zprostředkovatele pro členy Asociace realitních kanceláří České republiky

Vyplněný formulář se automaticky postupuje paní Trýbové z ČPP
Formulář k vyplnění
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění
Všeobecné podmínky
Příloha ke smlouvě o pojištění – ceny

MAXIMA pojišťovna, a.s.
– Pojištění profesní odpovědnosti realitního zprostředkovatele pro členy realitní makléře včetně členů ARK ČR
Formulář k vyplnění  – vyplněný formulář MAXIMA pojišťovny zasílejte na: poptavky@maxima-as.cz
Informační dokument o pojištění

POJIŠŤOVNA SLAVIA
Pojištění se ještě připravuje, ale budeme vás o zajímavých podmínkách informovat v nejbližších dnech!
V principu je řešeno tak, aby zajišťovalo/podmiňovalo vazbu mezi „mateřskou“ realitní kanceláří a jejími smluvními realitními makléři. Velice zajímavá varianta cenově i vzhledem k fluktuaci makléřů.

Informace z MMR pro realitní zprostředkovatele

Upřesnění některých informací k zasílání dokladů o uzavřené pojistné smlouvě.

Elektronicky do 10 MB! Na zpětnou hlášku k e-mailu nereagujte! Posílat jen jednou! Uzavřít smlouvu nejdéle do 22. 6.! Ne rodné číslo, ale IČ! Uvést identifikační údaje! Potvrzení o doručení během června! Komunikujte e-maily!

 

Lhůty k uzavření a zaslání dokladů o uzavřené pojistné smlouvě profesní odpovědnosti

MMR po vyhlášení nouzového stavu jednostranně deklarovalo, že dobu jeho trvání nebude započítávat do běhu lhůty dle přechodného ustanovení v § 23, bodu 2. zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (ZRZ). Protože celková doba tohoto stavu je aktuálně 50 dní, znamená to, že uvedená zákonná lhůta na splnění povinnosti uzavřít pojištění dle § 7 odst. 1 a 2 ZRZ se o tuto dobu prodlužuje, tj. do 22. června 2020. Časová lhůta 10 pracovních dní dle § 7 odst. 4 ZRZ na doručení dokladů potvrzující uvedenou skutečnost MMR však zůstává v platnosti.

Způsob zaslání dokladů o uzavřené pojistné smlouvě profesní odpovědnosti.

MMR po vyhlášení nouzového stavu jednostranně deklarovalo, že z důvodů mimořádného stavu, který omezuje pohyb osob, a zároveň z důvodů snížení administrativní náročnosti podnikání v oblasti realitní činnosti i po skončení mimořádného stavu, nebude vyžadovat zaslání či osobní předání dokladů o uzavřené pojistné smlouvě profesní odpovědnosti v ověřené listinné kopii na podatelnu MMR (Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1). A to až do konce nejzazší lhůty uvedené výše. Tj. do lhůty 22. června 2020 plus 10 pracovních dní, tedy do 7. července 2020 včetně.

MMR v této době preferuje zasílání v elektronické podobě, v prostém scanu či snímku smartphonem s kvalitním rozlišením (pdf, jpg, apod.) tak, aby přílohy zprávy nepřesáhly objem 10 MB dat. Je proto nutné u datově náročnějších snímků provést komprimaci dat.  Elektronické zaslání lze učinit podáním přes datovou schránku (26iaava) nebo odesláním prostého e-mailu na podatelna@mmr.cz nebo pošta@mmr.cz. V případě zaslání e-mailem však automatický systém podatelny oznámí, že chybí elektronický podpis. Na tuto zprávu není třeba reagovat, nemá pro danou situaci význam, bohužel ji nelze odstranit, systém je nastaven pro řádná elektronická podání. Všechny tří cesty jsou rovnocenné, není vhodné posílat tytéž doklady více cestami nebo je rozdělovat do více zpráv. Zpracování evidence se tím spíše jen zkomplikuje. Naopak, zaslání více smluv v jedné zprávě problém nepředstavuje.

Povinné informace z pojistných smluv a typické chyby v jejich zpracování

Z dokladů (viz výše) zaslaných MMR musí být patrné, na koho se pojistná smlouva vztahuje, kdo je pojištěným subjektem. Typickou chybou bývá zaslání pouze obecné předtištěné pojistné smlouvy či pojistných podmínek, které odkazují na přílohu, kde je identifikován pojištěný, avšak tuto přílohu opomene realitní zprostředkovatel MMR zaslat. Dále musí být patrné, na jaké limity pojistného je subjekt pojištěn a jaká je výše spoluúčasti. Informace o výši placeného pojistného je pouze doplňující informací, postačí pouze potvrzení pojišťovny či výpis z účtu o tom, že bylo uhrazeno a že tím je smlouva platná.

 

Dalším pochybením je zaslání pojistné smlouvy, kde pojištěný vystupuje identifikován pouze svým rodným číslem nikoli IČ. MMR nemá možnost ověřit RČ, jde o údaj spadající pod GDPR, a navíc uvedením pouze RČ není jasné, zda by pojišťovna plnila v případě pojistné události související s podnikáním. V takovém případě MMR na situaci upozorní, požádá podnikatele o jeho identifikaci dle IČ a doporučí zjednat s pojišťovnou nápravu.

Individuální pojistné smlouvy profesní odpovědnost realitního zprostředkovatele uzavřené s fyzickou osobou, která není podnikatelem, a vystupuje tedy pouze s RČ, mohou uzavírat například zaměstnanci, či pracovníci na manažerské a obdobné smlouvy, nespadají však pod ZRZ, jejich uzavření je zcela dobrovolné, takové smlouvy se nepředkládají MMR.

Smlouvu za právnickou osobu uzavírá statutární orgán, u spol. s.r.o. zpravidla jednatel, taková smlouva by měla krýt škody vzniklé pochybením v podnikatelské činnosti při realitním zprostředkování celé této organizace, tedy i zaměstnanců.

Hromadné smlouvy uzavřené za jednotlivé zprostředkovatele, pracující v obchodně závislém vztahu k právnické osobě (dle § 7 odst. 5 ZRZ), či jiné hromadné smlouvy, je možno ve vztahu k individuálním pojištěným makléřům (fyzickým i právnickým osobám) poslat najednou spolu s hlavní pojistnou smlouvou, kde z přílohy je patrný přehled individuálně pojištěných s uvedením jejich IČ a pojistného limitu.

Potvrzení o doručení, komunikace

Mimo podání učiněná datovou schránkou a doporučenou poštou se bude MMR snažit zpětně potvrzovat splnění povinnosti zaslání smlouvy do konce června 2020 zasláním e-mailu či SMS. Vzhledem k tomu, že jde o nadstandardní službu, vyhrazuje si MMR právo tento termín v případě dalších neočekávaných událostí posunout.

Doplňující dotazy k pojištění posílejte především na info@mmr.cz. Na přímá e-mailová spojení s pracovníky odborného útvaru (oddělení realitní činnosti) se obracejte pouze v případě, že k tomu budete vyzváni. Půjde většinou o doplnění údajů, identifikaci RČ apod.. Tyto e-maily však nejsou evidovány spisovou službou MMR, nemusí tedy být vždy průkazné pro splnění základní povinnosti.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.