COVID-19 – přehled nejvýznamnějších daňových a jiných úlev k 1.7.2020

Zpracoval: Petr Kout a Tomáš Líbal, aktualizace k 1.7. 2020

Autoři nenesou žádnou odpovědnost za jeho použití, správnost a úplnost.

Červeně označený text jsou změny oproti předchozí aktualizaci z 11.6.

Daně z příjmů
· Lhůta pro podání přiznání se neprodlužuje, ale promíjí se pokuta za opožděné tvrzení
daně (pozdní podání přiznání) k dani z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů
právnických osob za podmínky, že k podání přiznání dojde do 18. 8. 2020 včetně.
Uvedená úleva se nově vztahuje i na poplatníky, kteří mají povinnost podat přiznání
do 1. 7. 2020 (povinnost ověření účetní závěrky auditorem, plná moc pro daňového
poradce – podání daňového tvrzení ve lhůtě podle § 136 odst. 2 daňového řádu).
Z plošného prominutí jsou vyňaty subjekty, jejichž příslušným správcem daně je
Specializovaný finanční úřad.
· U poplatníků – viz bod 1 se promíjí se úrok z prodlení za pozdní úhradu daně
(doplatku daně) z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob za podmínky,
že k doplacení daně dojde do 18. 8. 2020 včetně.
· Není třeba o prominutí žádat a není nutné dokládat souvislost pozdního podání či pozdní
úhrady daně s nouzovým stavem. Při podání přiznání po 18. 8. 2020, resp. při
doplacení daně po 18. 8. 2020, se sankce uplatní, a to za období od 1. 4. 2020,
resp. 1. 7. 2020!
· Má-li poplatník přeplatek na dani a podá přiznání až po 1. 4. 2020, resp. 1. 7. 2020,
vrátí správce daně přeplatek do 30 dnů od data skutečného podání přiznání.
· Všechny právnické i fyzické osoby, které mají povinnost hradit první pololetní nebo
druhou čtvrtletní zálohu na daň z příjmů splatnou ke dni 15. 6. 2020, jsou zproštěny
povinnosti tuto zálohu platit.
· Liberační ustanovení se týkají i oznamovací povinnosti fyzických osob podle § 38v
zákona o daních z příjmů. Lhůta pro oznámení osvobozených příjmů z roku 2019,
pokud překročí osvobozený příjem 5 mil. Kč. Oznámení je nutné podat bez rizika
vyměření pokuty nejpozději do 18. 8. 2020.
· Promíjí se pokuta za opožděné vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti vybíraná srážkou formou záloh odváděná plátcem daně, za podmínky,
že k podání tohoto vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 došlo nejpozději dne
31. 5. 2020. Plátcům, kteří již pokutu za opožděné vyúčtování uhradili, bude pokuta
vrácena.
· Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (bez nutnosti prokazování souvislosti
s nouzovým stavem) se týká také podání vyúčtování srážkové daně (tzv. „žluté“) za rok
2019, pro jehož podání za rok 2019 platí lhůta 1. 4. 2020. Pokud bude vyúčtování
podáno do 1. 7. 2020, bude automaticky prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně.
· Na vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti (tzv. „růžové“) se prominutí
pokuty za opožděné tvrzení daně nevztahuje.
· Avizován je možný zpětný odpočet daňové ztráty. Pokud za rok 2020 bude poplatníkovi
vyměřena daňová ztráta, bude ji možné zpětně uplatnit v dodatečném daňovém přiznání
za rok 2019 a 2018 a požádat o vrácení přeplatku na dani. Změna bude vyžadovat
novelu zákona.
· Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje v roce 2020 příjem z dotace v rámci
dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Ošetřovné“ pro OSVČ. Neuvádí
se v přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
· Kompenzační bonus není zdanitelným příjmem OSVČ. Neuvádí se v přiznání k dani
z příjmů fyzických osob.
· Zpětný odpočet ztráty. Daňovou ztrátu bude nově možno uplatnit i ve zdaňovacích
obdobích započatých v období 2 let před začátkem zdaňovacího období, za které byla
vyměřena (například vyměřenou daňovou ztrátu za rok 2020 bude možné odečíst od
základu daně za roky 2018 a 2019). Zpětný odpočet ztráty je možný až do výše 30 mil.
Kč. Případnou zbývající část ztráty bude možné uplatnit až v budoucích zdaňovacích
obdobích. K uplatnění daňové ztráty „zpětně“ je nutné, aby poplatník podal dodatečné
daňové přiznání za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, za které je
ztráta vyměřena, kde sníží základ daně a tím i daňovou povinnost. Poplatník může
požádat o vrácení vzniklého přeplatku. Bude možná i kombinace s možným posečkáním
daně a prominutím záloh – efektem je získání finančních prostředků na zvládnutí
nepříznivé ekonomické situace U poplatníka daně z příjmů fyzických osob lze daňovou
ztrátu odečíst od základu daně pouze do výše úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až
10 ZDP.

Kompenzační bonus
Subjektem kompenzačního bonusu je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové
pojištění (živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník,
veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce, společník v.o.s.,
komplementář k.s. a podobně). OSVČ je osoba, která ukončila povinnou školní docházku,
dosáhla věku aspoň 15 let, a buď vykonává vlastním jménem samostatnou výdělečnou
činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud na ni lze
rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení,
zajištění a udržení.
Podmínky pro získání kompenzačního bonusu:
1. Vykonávaná činnost nebo spolupráce je činností hlavní. Vykonávaná činnost nebo
spolupráce může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává
zaměstnání, ze kterého vzniká účast na nemocenském pojištění (pracovní poměr,
dohoda o pracovní činnosti při dostatečném příjmu, členové statutárních a kontrolních
orgánů). Podmínky tedy splňují například OSVČ pobírající invalidní nebo starobní
důchod, OSVČ do 26 let věku (nezaopatřené dítě) nebo OSVČ s rodičovským
příspěvkem apod.
2. OSVČ byla aktivní k 12. 3. 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla
přerušena kdykoliv po 31. 8. 2019 (sezónní podnikání). Kompenzační bonus se však
vyplácí za ty kalendářní dny, kdy žadatel neměl pozastavenou živnost a neměl podporu
v nezaměstnanosti.
3. Subjekt kompenzačního bonusu nemohl samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo
z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových
opatření (uzavření či omezení činnosti provozovny, karantény, péče o dítě, omezení
poptávky nebo dodávek).
Prvním bonusovým obdobím je období od 12. 3. do 30. 4. 2020, celková částka za plný
počet dnů je 25 000 Kč (500 Kč za každý kalendářní den bonusového období).
Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu
v nezaměstnanosti.
Zjistí-li správce bonusu na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě
daňové kontroly, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus
a kompenzační bonus nebyl vyměřen ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu
vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Penále (20 % z doměřené
částky) se nevyměří.
Splnění podmínek dokládá žadatel čestným prohlášením v žádosti s uvedením bankovního
účtu, na který má být kompenzační bonus uhrazen. Žádost o kompenzační bonus lze podat
nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období (tj. do 29. 6. 2020), jinak nárok zaniká.
Žádosti lze podat e-mailem (elektronická kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním
podpisem), poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace EPO,
na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.
Nově je možnost požádat o kompenzační bonus u OSVČ, které se na malý úvazek věnují
pedagogické činnosti (např. fyzioterapeuty, specialisty IT či výkonné umělce), u pěstounů
a dobrovolníků pečovatelské služby.
Zavádí se druhé bonusové období 1. 5. – 8. 6. 2020. Případné třetí bonusové období
9. 6. – 31. 8. 2020 může stanovit vláda svým nařízením, ale pouze na dny trvání krizových
opatření.
Žádost o kompenzační bonus se podává samostatně za jednotlivá bonusová období.
V případě, že bude podána jedna žádost týkající se dvou bonusových období, posoudí se
jako dvě žádosti obsažené v jednom podání. Druhá a další žádost o kompenzační bonus se
považuje za změnu žádosti první.
Rozšiřuje se okruh subjektů kompenzačního bonusu na fyzické osoby – společníky
s.r.o. založené za účelem dosažení zisku za podmínek, že
Ø s.r.o. má maximálně dva společníky fyzické osoby, kde podíl není reprezentován
kmenovým listem nebo
Ø společníci jsou členové jedné rodiny (příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel
nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství), kde podíl není
reprezentován kmenovým listem
Ø společník s.r.o.
§ plní výše uvedené podmínky ke dni 12. 3. 2020
§ nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako
zaměstnanec, s výjimkou dané s.r.o.
§ byl ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem ČR, nebo byl nerezidentem ČR, který
předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací
období roku 2020 podle § 35ba/2 ZDP (slevy na dani pro poplatníky DPFO)
Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být společník s.r.o., která
v bonusovém období
Ø byla v úpadku nebo v likvidaci nebo
Ø byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle ZDPH
Ø obrat (výnosy celkem) za předchozí skončené zdaňovací období DPPO (obvykle r. 2019)
nepřekročil 180 tis. Kč, nebo za první dosud neskončené zdaňovací období se takový
obrat předpokládá (u nově vzniklých s.r.o.)
Ø nebyla ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem ČR, nebo jiného členské státu EU
Je-li fyzická osoba společníkem ve více s.r.o., nárok na kompenzační bonus je jen
jednou a splnění podmínek je vázán na s.r.o., které se žádost o kompenzační bonus týká.
Kompenzační bonus nelze nárokovat za kalendářní dny, kdy s.r.o. na společníka čerpala
podporu v rámci programu Antivirus.
Je-li společník s.r.o. zároveň OSVČ, vzniká nárok na kompenzační bonus pouze jednou
(kompenzační bonus kompenzuje výpadky příjmů konkrétní fyzické osobě)
Není vyloučena kombinace u jedné fyzické osoby, kdy za část bonusového období bude
čerpán kompenzační bonus na OSVČ a část jako společník s.r.o.
Žádost podává společník s.r.o. správci daně v místě svého trvalého bydliště (pobytu),
nikoliv správci daně podle sídla s.r.o.
Připravuje se novela zákona o kompenzačním bonusu, která umožní jeho získání i pro
zaměstnance na dohody o provedení práce a pracovní činnosti a dále OSVČ v kombinaci se
zaměstnáním na DPP a DPČ.

Zdravotní pojištění
1. OSVČ
· Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění umožňuje všem OSVČ
u všech zdravotních pojišťoven podat přehled za rok 2019 do 3. 8. 2020. K datu
zpracování nedošlo k posunu termínu podání přehledu, jako je tomu u sociálního
pojištění – viz níže. Doplatek pojistného bez penále je splatný do 8 dnů od data podání
přehledu, nejpozději do 11. 8. 2020.
· Má-li OSVČ povinnost platit měsíční zálohu 2 352 Kč a nižší, nemusí platit zálohy
za měsíce březen až srpen 2020. Zálohy jsou prominuty. Pokud již za březen zálohu
OSVČ zaplatila (většinou ano), považuje se březnová úhrada za zálohu na září 2020.
V praxi to bude znamenat neplatit zálohy v průběhu měsíců duben až září 2020 při
obvyklém placení záloh pozadu za předchozí kalendářní měsíc.
· OSVČ, které platí měsíční zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vyšší než minimální,
jsou v měsících březen až srpen 2020 prominuty zálohy ve výši minimálního
vyměřovacího základu, ale budou muset zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené
zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného. V uvedených měsících však
nemusí nic odvádět na účet pojišťovny. Částku, kterou by OSVČ za březen až srpen
2020 zaplatily nad výši minimálních záloh, mohou doplatit až po podání přehledu
o příjmech a výdajích za rok 2020.
· Částka, kterou OSVČ odvádí nad minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění,
tedy není prominuta, ale pouze je její platba odložena až po podání přehledu za rok
2020. Rozdíl mezi výší dosud odváděné zálohy a výší minimálního pojistného však
OSVČ může uhradit kdykoli (po částech i najednou) během roku 2020, čímž se vyhne
nutnosti zaplatit velký doplatek na pojistném v roce 2021.

2. Platby pojistného za zaměstnance
Platby pojistného za zaměstnance za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty.
U pozdních plateb nebude vymáháno penále. Penále, které je příslušenstvím pojistného
za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020, se do 21. září 2020 nepoužije.

Důchodové pojištění
1. OSVČ
· OSVČ, která podává přiznání k dani z příjmů ve standardním termínu, musí přehled
podle platné právní úpravy podat do 4. 5. 2020. Česká správa sociálního zabezpečení
uvádí v informacích zveřejněných na webových stránkách možné prodloužení termínu
pro podání přehledu za rok 2019 na 18. 9. 2020. Ke stejnému datu je nutné (bez sankce)
doplatit i pojistné za rok 2019.
· Za měsíce březen až srpen 2020 se nemusí platit zálohy bez dalších podmínek,
resp. zálohy se zcela promíjí. Protože záloha na březen 2020 měla být a většinou byla
zaplacena do 20. 3. 2020, započte se zaplacená záloha na březen 2020 na září 2020.
Ve svém důsledku se tedy nemusí OSVČ platit zálohy v měsících duben až září 2020.
· Při vyúčtování pojistného v přehledu za rok 2020 se při výpočtu pojistného odečte
mimo uhrazených záloh za ostatní měsíce roku 2020 za každý měsíc březen až srpen
2020 částka ve výši minimálního pojistného. Pro osoby s vedlejší činností (důchodci,
zaměstnanci, nezaopatřené děti apod.) to znamená, že se pojistné sníží za každý
uvedený měsíc o 1 018 Kč, u OSVČ s hlavní činností o 2 544 Kč.

2. Platby pojistného za zaměstnance
Platby pojistného za zaměstnance nejsou prominuty. Umožňuje se odložení plateb
pojistného se sníženou sankcí penále na 20 % (20 % z 0,05 % za den), tj. 0,01 % za den
(cca 4 % p.a.). Úprava se týká pojistného splatného do 20. 6. 2020 (pojistné za 5/2020),
do 20. 7. 2020 (pojistné za 6/2020) a do 20. 8. 2020 (pojistné za 7/2020).
Podmínkou pro snížení penále je, že zaměstnavatel za 5 – 7/2020 odvedl pojistné, které
jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve „standardní“ stanovené lhůtě a vzniklý dluh
bude uhrazen nejpozději do 20. 10. 2020. Snížené penále, které ve svém úhrnu
nepřesáhne částku 1 000 Kč, se odepíše k tíži příslušného orgánu sociálního zabezpečení.
Při nesplnění podmínek bude dlužné pojistné podléhat standardní výši penále.

3. Prominutí pojistného za zaměstnance
Prominutí pojistného, placeného zaměstnavatelem, se vztahuje na měsíce červen,
červenec a srpen 2020. Vztahuje se na pojistné z pracovních poměrů. Nevztahuje se na
pojistné statutárních orgánů, zaměstnance odměňované platem, zaměstnance poskytovatele
zdravotních služeb, zaměstnavatele, který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem
ČR nebo EU. Dále se prominutí nevztahuje na pojistné z dohod o provedení práce a
pracovní činnosti. O prominutí není třeba žádat, zaměstnavatel sám vyhodnotí plnění
podmínek. Zákon obsahuje i další výčet podmínek, které musí zaměstnavatel splnit, např.
· počet zaměstnanců nesmí přesáhnout 50,
· počet zaměstnanců musí činit aspoň 90 % jejich počtu podle stavu k 31. 3. 2020,
· úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců musí činit alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích
základů zaměstnanců za březen 2020,
· max. částka, ze které se pojistné neodvádí, činí 52 253 Kč,
· musí být uhrazeno pojistné sražené zaměstnancům ze mzdy a
· nepřípustná je kombinace s programem Antivirus.
GFŘ upozorňuje plátce daně, že prominutí SP nemá vliv na konstrukci výpočtu základu
daně (superhrubou mzdu) podle ZDP. Dotčení plátci daně, budou standardně
navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně zpravidla o 33,8 %.
Prominutí SP nebude mít vliv i na vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé
činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění za rok 2020,
na řádku 6. Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 (§ 6 odst. 12 zákona).
Obdobně i u Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražené dani podle
zvláštní sazby daně. Prominutí pojistného nebude mít rovněž vliv na stanovení maximálního
vyměřovacího základu pro odvod SP.

DPH
· Za období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 se promíjí pokuta za pozdní podání
kontrolního hlášení, a to bez nutnosti dokládat souvislost s nouzovým stavem.
Prominutí se ale vztahuje jen na případ, kdy před podáním kontrolního hlášení není
plátce vyzván k jeho podání. Správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí pokuty
za nepodání kontrolního hlášení podle § 101k ZDPH bude v období od 1. 8. 2020
do 31.12 2020 prominut za předpokladu, že k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení
nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním
hlášení a následnému podání souvisejícího kontrolního hlášení došlo v době
od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.
· Nepromíjí se pokuta za opožděné podání přiznání k DPH a úroky z prodlení
za pozdní úhradu DPH.
· Plátce má i nadále možnost individuálně požádat buď o posečkání daně, včetně
úhrady daně ve splátkách, nebo o prominutí úroků z prodlení. Pokud bude jedna
z těchto žádostí kladně vyřízena, automaticky se plátci promíjí i pokuta za opožděné
tvrzení daně.
· Prominutí DPH plátcům při bezúplatném dodání vyjmenovaného zboží, např.
testovacích souprav COVID-19, ochranných pomůcek (roušky, brýle, obličejové štíty,
rukavice), teploměrů, plicních ventilátorů a dalšího zdravotnického materiálu,
dezinfekčních prostředků v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 v období
do 31. 7. 2020. V případě, že plátce dodá bezúplatně zboží a bude se na něj vztahovat
prominutí podle tohoto rozhodnutí, bude mu nárok na odpočet daně u přijatého
zdanitelného plnění zachován. Vymezení okruhu zboží, na které se prominutí vztahuje,
vychází ze seznamu „Sazební zařazení zdravotnického materiálu v souvislosti s COVID-
19 do nomenklatury HS“, zveřejněného na stránkách Celní správy České republiky –
zveřejněno zde
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnikes/
Spolen%20celn%20sazebnk%20EU%20platn%20pro%20rok%202016/HS_Classificat
ion_COVID-19.pdf. Při dodání zboží, které má být použito pro výrobu dezinfekčních
prostředků, je daň z přidané hodnoty prominuta pouze tehdy, pokud je dané zboží určeno
k výrobě dezinfekčního prostředku, na který se toto prominutí primárně vztahuje,
a zároveň je dodáno výrobci, který je oprávněn na základě příslušných právních předpisů
dezinfekční prostředky vyrábět.
· Promíjí se DPH v případě poskytnutí daru (např. zdravotnický materiál, občerstvení
apod.) v období 12. 3. – 17. 5. 2020
Ø poskytovatelům zdravotních služeb (FO nebo PO, která má toto oprávnění),
Ø základním (hasiči, záchranná služba, policie ČR) složkám integrovaného
záchranného systému,
Ø Armádě České republiky,
Ø zařízením sociálních služeb (např. stacionáře, domovy pro seniory, azylové
domy, noclehárny, intervenční centra, zařízení následné péče apod.),
Ø ať už ve formě bezúplatného dodání zboží nebo poskytnutí služby.
Může se jednat i o dary poskytnuté jejich zaměstnancům, klientům nebo
dobrovolníkům, kteří pro ně pracují.
· Z důvodu snížení administrativní zátěže je vycházeno z předpokladu, že bezúplatně
poskytované zboží a služby, které jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány
v období nouzového stavu, souvisí s opatřeními pro zastavení šíření viru SARS-CoV-2.
· Od 1. 7. 2020 jsou druhou sníženou sazbou (10 %) DPH zdaňovány
Ø ubytovací služby,
Ø vstupné na kulturní akce (divadlo, cirkus, hrady a zámky, koncerty, muzea, zoo, kina,
výstavy, parky, botanické zahrady, národní parky atd.),
Ø vstupné na sportovní akce (fotbal, hokej, tenis apod.),
Ø vstupné do sportovních areálů (tenisové kurty, bazény, kluziště, posilovny, fitcentra,
lyžařské vleky),
Ø sauny, turecké lázně, parní lázně, solné jeskyně atd.
Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-asdeleni/
sazby-dane/2020

Daň z nabytí nemovitých věcí
Plošně se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
za podmínky, že bude podáno do 31. 12. 2020. Plošné se promíjí úrok z prodlení a úroku
z posečkané částky, pokud bude daň uhrazena do 31. 12. 2020. Prominutí umožňuje podat
daňové přiznání a uhradit daň, případně zálohu na daň, nejpozději do 31. 12. 2020 bez
sankce. Zákon, kterým má být daň z nabytí nemovitých věcí zrušena, je stále v legislativním
procesu.

Daň silniční
U daně silniční se promíjí daňovým subjektům příslušenství daně spojené s pozdní úhradou
záloh na daň splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, dojde-li ke splnění platebních
povinností nejpozději do 15. 10. 2020. Umožňuje se tedy uhradit tyto zálohy na dani silniční
později bez sankce, jestliže k úhradě dojde nejpozději do 15. 10. 2020. Uvedené prominutí
se vztahuje i na případy, kdy bylo povoleno posečkání s placením těchto záloh na delší
období než do dne 15. 10. 2020 a daňový subjekt přesto zálohy na dani silniční do
15. 10. 2020 uhradí.

Novela zákona snížuje silniční daň o cca 25 % u nákladních aut nad 3,5 tuny bez ohledu
na počet náprav a to i zpětně pro celý rok 2020.

Daň z nemovitých věcí
Novela zákona nově zavádí možnost obci osvobodit poplatníka od daně z nemovitých věcí
např. i z důvodu pandemie COVID-19 a to i zpětně u všech nebo vybraných nemovitých věcí.
Spotřební daně
Novela zákona zkracuje lhůty pro vracení daně u tzv. zelené nafty.

EET
Pro období do 31. 12. 2020 se stanoví výjimka pro všechny povinnosti plynoucí pro subjekty
těchto povinností, tedy poplatníky daně z příjmů, a to s výjimkou povinnosti zacházet
s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli
jejich zneužití. Pozastavení znamená, že žádný poplatník (1. – 3. vlna) nebude muset
evidovat své tržby do konce roku 2020. Evidence tržeb nebude v uvedeném období
kontrolována.

Správní poplatky
Promíjí se správní poplatek spojený s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu
osobního daňového účtu u žádostí podaných 15. 4. – 31. 12. 2020. Souvislost s dopady
šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována.
Promíjí se úrok z prodlení a úrok z posečkané částky v případech, kdy bylo v souvislosti se
šířením viru SARS-CoV-2 daňovému subjektu na základě individuální žádosti podle § 156
daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky.
Prominutí je časově omezeno (od vyhlášení nouzového stavu do 31. 12. 2020) a bude
dopadat na veškeré daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na veškeré
daňové subjekty; k akcesorickému prominutí úroku dojde vždy u té daně, u které došlo
k posečkání. Z plošného prominutí jsou vyňaty subjekty, jejichž příslušným správcem daně je
Specializovaný finanční úřad.

Rozhodování právnických osob a konání valných hromad
· Orgán právnické osoby může, s ohledem na zákaz shromažďování, rozhodovat mimo
zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li
to zakladatelské právní jednání. Rozhodování je možné prostřednictvím
telekonferenčních či videokonferenčních aplikací (např. Skype), aby byla zajištěna
identifikace členů orgánu.
· V době trvání mimořádného opatření při epidemii nemusí být valná hromada kapitálové
společnosti (a.s., s.r.o.) a členská schůze družstva svolána v zákonné šestiměsíční lhůtě
od skončení účetního období za účelem projednání řádné účetní závěrky.
· Šestiměsíční lhůta po skončení účetního období stanovená ZOK se prodlužuje do
uplynutí doby 3 měsíců ode dne skončení mimořádného opatření při epidemii.
· Nejzazším termínem pro projednání řádné účetní závěrky je 31. 12. 2020.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED PŘEDPISŮ
Zákon č. 134/2020 Sb. – novela zdravotní pojištění
Zákon č. 136/2020 Sb. – zákon o některých úpravách v sociálním pojištění
Zákon č. 137/2020 Sb., ve znění zákona č. 263/2020 Sb. – zákon o některých úpravách
v evidenci tržeb
Zákon č. 159/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, – zákon o kompenzačním bonusu …
Zákon č. 191/2020 Sb. – zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných
činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu
Zákon č. 299/2020 Sb. – protikrizový daňový baliček
Zákon č. 300/2020 Sb. – prominutí sociálního pojištění

Finanční zpravodaj č. 4/2020
· Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné
události
· Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty
za nepodání kontrolního hlášení

Finanční zpravodaj č. 5/2020
· Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu
mimořádné události
· Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na
daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i
zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění
poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů
Finanční zpravodaj č. 6/2020
· Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné
události

Finanční zpravodaj č. 7/2020
· Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu
mimořádné události
Finanční zpravodaj č. 9/2020
· Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu
mimořádné události

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ VÝVOJ ZMĚN V DAŇOVÝCH A JINÝCH ÚLEVÁCH!

Vybrané webové stránky
Finanční správa
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav

Informace k protikrizovému balíčku MF
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/Informace_k_protikrizovemu_balicku_M
F-10779

Česká správa sociálního zabezpečení
https://www.cssz.cz/

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
https://www.vzp.cz/covid-19

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádná opatření
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Dotace – Program COVID – nájemné
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-programucovid-_-
najemne–zadat-o-podporu-bude-mozne-od-26–cervna-2020–255316/#_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.