Dopis ředitelce legislativního odboru MPO ve věci možnosti zahájení podnikání nových realitních makléřů

Vážená paní doktorko,

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc s řešením situace, která vznikla v důsledku současné epidemiologické situace, případně o sdělení Vašeho názoru, jak máme v rámci naší činnosti široké laické základně věc ozřejmit.

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda ČR s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.  na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření dle bodu I.4  tohoto usnesení zakazuje konání  kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě.

Z toho důvodu není možné od 22. října 2020 konat prezenční výuku v kurzech a vzdělávacích zařízeních ani konat zkoušky z profesních kvalifikací, neboť při zkouškách je nutná osobní  přítomnost zkoušejících i uchazečů o zkoušku.

Realitní zprostředkování je od 3. 3. 2020 vázanou živností. Pro vstup nových realitních zprostředkovatelů do oboru je nezbytné splnění podmínky získání profesní kvalifikace realitní zprostředkovatel. Součástí získání je složení zkoušky, které nelze realizovat distančním způsobem.

Při jarních opatřeních byl přijat zákon č. 190/2020 Sb., kterým došlo k novele zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, v následujícím znění:
„1. Podnikatel, který je fyzickou osobou, který po dni účinnosti tohoto zákona zahájí činnost realitního zprostředkování podle zákona č. 39/2020 Sb. a je oprávněn tuto činnost poskytovat na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, pouze jménem takové osoby nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky takové osoby, může poskytovat realitní zprostředkování na základě živnosti ohlašovací volné „58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“, avšak nejdéle 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká.“

Tímto zákonem vznikla lhůta pro možnost zahájení podnikání i bez splněné profesní kvalifikace a to na 6 měsíců. Tato lhůta uplynula 25. 10. 2020.

Aktuálně tedy není možné, aby mohli noví uchazeči o výkon činnosti zahájit své podnikání. Bez získání profesní kvalifikace to možné není.

I s ohledem na očekávané prodloužení nouzového stavu dochází k situaci, kdy je zakonzervován vstup nových subjektů na trh. A to v oboru, který získal od vlády výjimku a není ve své činnosti nijak dramaticky omezen. Realitní zprostředkovatelé mohou poskytovat služby a zcela jistě v současném stavu vstup dalších podnikatelů není ke škodě. Navýšení lidských kapacit v době, kdy je třeba volit obezřetný přístup a více komunikovat s klienty, se jeví jako správná varianta.

Zájemců, kteří z různých důvodů ukončují svůj zaměstnanecký poměr či  končí podnikání ve svém oboru a chtějí vstoupit do oboru realitního zprostředkováníje velmi mnoho.

Obáváme  se, že pokud bychom nenašli nějaké řešení, tak tito zájemci budou končit v evidenci uchazečů o zaměstnání. Případně by se mohli uchylovat k hledání řešení, která nemusí být v intencích zákona.

Proto se na Vás obracím s prosbou, zda je možné vydat Rozhodnutí ministerstva vnitra o prodloužení liberační lhůty na dobu nouzového stavu a následujících 30 dní. Věřím, že tímto řešením bychom nezatěžovali celý legislativní proces novelizací zákona.

Samozřejmě s tím, že podnikateléby museli podnikat ve smyslu výše citovaného ustanovení. Tedy nikoli  samostatně, na své jméno a odpovědnost Pouze jako zmocnění zástupci či spolupracující osoby. Tím by fakticky byla zajištěna odpovědnost a dozor realitního zprostředkovatele, se kterým by tito podnikatelé spolupracovali.

Děkujeme Vám za Vaší reakci.

V úctě

 

JUDr. Miroslav Duda, LL.M., v.r.

Prezident ARK ČR

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS, v.r.

Generální sekretář ARK ČR


 

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.