Paušální daň (paušální režim) pro rok 2022

Všem OSVČ – nepřehlédněte  dosud málo využívanou novinku! Za splnění níže uvedených podmínek můžete jednou částku měsíčně vyřešit platbu nejen daně z příjmů, ale zároveň platby zdravotního a sociálního pojištění. Přečtěte si podmínky, vezměte kalkulačku a počítejte, zda se vám paušální režim vyplatí.
Kromě možné finanční úspory má paušální režim i další výhody!
– red –

Od roku 2021 funguje pro fyzické osoby tzv. paušální daň (paušální režim). Nyní je aktuální čas k posouzení, zda vstoupit do paušálního režimu pro rok 2022. Připomeneme si proto základní podmínky.

Na koho se paušální režim vztahuje

Režim paušální daně může uplatnit fyzická osoba, která

 • je OSVČ a vztahují se na ni české předpisy pro zdravotní a důchodové pojištění a
 • k 1. lednu
 • není plátcem DPH (může být identifikovanou osobou)
 • není společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s.
 • není v insolvenčním řízení
 • nemá příjmy ze zaměstnání s výjimkou příjmů zdaněných srážkou
 • v předchozím zdaňovacím období měla příjmy ze samostatné činnosti plus úroky z podnikatelského účtu do 1 mil. Kč
 • podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu. Poplatník, který zahajuje činnost, vychází ze skutečností ke dni zahájení činnosti.

Poplatník vstupuje do paušálního režimu splněním zákonných podmínek a podáním oznámení do 10. ledna 2022. Poplatník, který zahajuje činnost (nově nebo po přerušení) po 10. lednu, oznámí vstup do paušálního režimu do dne zahájení činnosti.

Oznámení je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy. Podává se buď v listinné podobě, nebo datovou zprávou v předepsaném formátu a struktuře. Oznámení podané po uvedené lhůtě je neúčinné!

Pokud správce daně zjistí, že poplatník neplní své povinnosti v paušálním režimu, vyrozumí ho o této skutečnosti a upozorní ho na následky. Zjistí-li rozhodnou skutečnost, která brání paušálnímu režimu, poplatník, musí to oznámit správci daně.

Kdy paušální režim končí

Paušální režim končí

 • oznámením poplatníka
 • nesplněním vstupních podmínek
 • ukončením samostatné výdělečné činnosti
 • tím, že se poplatník stane daňovým nerezidentem
 • tím, že za ukončený kalendářní rok poplatník u příjmů z nájmu, u kapitálových a u ostatních příjmů překročí 15 tis. Kč.

 Kolik a kdy se platí paušální daň

Poplatník v paušálním režimu hradí jednou měsíčně stanovenou částku správci daně (tj. příslušnému Finančnímu úřadu) na společný osobní daňový účet (pro daň z příjmů, zdravotní a důchodové pojištění), a to do 20. dne běžného kalendářního měsíce. Za první měsíc v paušálním režimu postačí zaplatit do 22. dne následujícího měsíce. Výše zálohy pro rok 2022 činí 5 994 Kč a hradí se na účet s předčíslím 2866.

Převody pojistného zajistí správce daně. V případě úhrady nižší nebo vyšší částky se započte úhrada v poměrné výši na jednotlivá plnění.

Výhody

 • Po skončení zdaňovacího období poplatník, pokud správně platí paušální daň, nemusí nic doplácet ani nevznikají přeplatky a není nutno podávat daňové přiznání a pojistné přehledy.
 • U poplatníků v paušálním režimu obvykle nebudou probíhat daňové kontroly.
 • Finančně je paušální režim výhodný pro poplatníky, u jejichž činnosti lze uplatnit 40 % paušální výdaje.
 • A někdo na tom i finančně vydělá díky nižší platbě než dosud a v podobě úspory za zpracování přiznání a pojistných přehledů.

Pro koho paušální režim není vhodný

 • Většinou paušální režim nevyužijí osoby, za které platí zdravotní pojištění stát, a osoby, které z pohledu důchodového pojištění mají vedlejší výdělečnou činnost (studenti do 26 let věku, důchodci apod.).
 • Poplatník v paušálním režimu nemá nárok na daňové zvýhodnění na děti ani na slevy na dani nebo odpočty od základu daně (úroky z úvěrů apod.).
 • Není vhodný pro OSVČ, které by u své činnosti uplatňovaly výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %. U 60 % paušálu je třeba zkusit propočet.
 • V paušálním režimu nelze využít režim spolupráce, nelze rozdělovat příjmy a výdaje na spolupracující osoby, ani na něj nemohou být příjmy a výdaje rozdělovány.
 • Poplatník i v paušálním režimu musí evidovat výši svých příjmů, stav pohledávek, dluhů, zásob a hmotného majetku. Přitom daňové odpisy je nutné vést evidenčně i v roce paušálního režimu.

Při pochybnostech je vhodné konzultovat podmínky paušálního režimu s daňovým poradcem.

Ing. Petr Kout
daňový poradce