Paušální daň

Novinka pro OSVČ - vyplatí se vám?

Od roku 2021 se „daňovým balíčkem“ zavádí tzv. paušální daň (paušální režim). Uvedeme si základní podmínky a principy této novinky.

Na koho se paušální režim vztahuje

Režim paušální daně může uplatnit fyzická osoba, která je OSVČ a vztahují se na ni české předpisy
pro zdravotní a důchodové pojištění a k 1. lednu

  • není plátcem DPH (může být identifikovanou osobou)
  • není společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s.
  • není v insolvenčním řízení
  • nemá příjmy ze zaměstnání s výjimkou příjmů zdaněných srážkou
  • v předchozím zdaňovacím období měla příjmy ze samostatné činnosti plus úroky z podnikatelského účtu do 1 mil. Kč (počítají se příjmy zahrnované do přiznání)
  • podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu. Poplatník, který zahajuje činnost, vychází ze skutečností ke dni zahájení činnosti.

Poplatník vstupuje do paušálního režimu splněním zákonných podmínek a podáním oznámení do 10. ledna rozhodného období (v roce 2021 do 11. 1.). Poplatník, který zahajuje činnost (nově nebo po přerušení) po 10. lednu, oznámí vstup do paušálního režimu do dne zahájení činnosti. Správce daně paušální režim nepovoluje, nevydává rozhodnutí.

Oznámení je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy. Podává se buď v listinné podobě, nebo datovou zprávou v předepsaném formátu a struktuře. Oznámení podané po uvedené lhůtě je neúčinné!

Pokud správce daně zjistí, že poplatník neplní své povinnosti v paušálním režimu, vyrozumí ho o této skutečnosti a upozorní ho na následky. Zjistí-li rozhodnou skutečnost, která brání paušálnímu režimu, poplatník, musí to oznámit správci daně.

Kdy paušální režim končí

Paušální režim končí

  • oznámením poplatníka
  • nesplněním vstupních podmínek
  • ukončením samostatné výdělečné činnosti
  • tím, že se poplatník stane daňovým nerezidentem

Kolik a kdy se platí paušální daň

Poplatník v paušálním režimu místo záloh na daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění uhradí jednou měsíčně stanovenou částku správci daně na společný osobní daňový účet, a to do 20. dne běžného kalendářního měsíce. Výjimkou je leden 2021, kdy postačí zaplatit do 22. února. Výše zálohy pro rok 2021 činí 5 469 Kč (na důchodové pojištění částka odvozená od minimálního měsíčního vyměřovacího základu osoby s hlavní činností zvýšeného o 15 %, na zdravotní pojištění částka odvozená od minimálního vyměřovacího základu osoby, za kterou neplatí pojistné i stát, a 100 Kč na daň z příjmů poplatníka).

Převody pojistného zajistí správce daně. V případě úhrady nižší nebo vyšší částky se započte úhrada v poměrné výši na jednotlivá plnění.

Výhody

Po skončení zdaňovacího období poplatník, pokud správně platí paušální daň, nemusí nic doplácet ani nevznikají přeplatky a není nutno podávat daňové přiznání a pojistné přehledy.

Podle vyjádření ministryně financí u poplatníků v paušálním režimu obvykle nebudou probíhat daňové kontroly.

A nakonec, někdo na tom i finančně vydělá díky nižší platbě než dosud a v podobě úspory za zpracování přiznání a pojistných přehledů.

Pro koho paušální režim není vhodný

Většinou paušální režim nevyužijí osoby, za které platí zdravotní pojištění stát, a osoby, které z pohledu důchodového pojištění mají vedlejší výdělečnou činnost (studenti do 26 let věku, důchodci apod.).

Poplatník v paušálním režimu nemá nárok na daňové zvýhodnění na děti ani na slevy na dani.

Do tohoto režimu téměř jistě nevstoupí OSVČ, které uplatňují výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %. U 60 % paušálu je třeba zkusit propočet. Takže zbývají poplatníci se 40 % paušálem.

V paušálním režimu nelze využít režim spolupráce, nelze rozdělovat příjmy a výdaje na spolupracující osoby, ani na něj nemohou být příjmy a výdaje rozdělovány.

Další nevýhody

Poplatník musí v průběhu zdaňovacího období „hlídat“ podmínky paušálního režimu (plátcovství DPH apod.), po skončení zdaňovacího období musí znovu zhodnotit splnění podmínek pro paušální režim, zejména výši příjmů za zdaňovací období. Při nesplnění podmínek musí poplatník podat přiznání k DPFO a přehledy.

Při změně režimu, tj. při vstupu do paušálního režimu a při jeho ukončení k 31. 12. je nutné posoudit, zda není nutné upravit „standardním“ způsobem dílčí základ daně ze samostatné činnosti za „sousední“ rok, ve kterém není paušální režim uplatňován.

Poplatník v paušálním režimu musí evidovat výši svých příjmů, stav pohledávek, dluhů, zásob a hmotného majetku. Přitom daňové odpisy je nutné vést evidenčně i v roce paušálního režimu.

Závěrem

Nechť každý posoudí výhodnost tohoto režimu.  Jednotlivé poplatníky je třeba posoudit individuálně, často s kalkulačkou v ruce.

Ing. Petr Kout

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.