Třetí čtení novely Zákona o realitním zprostředkování trvalo 7 minut.

Třetí čtení novely Zákona o realitním zprostředkování včetně schválení komplexního pozměňovacího návrhu trvalo 7 minut. Zde je text (zatím bez záruky)         

 

„ZÁKON ze dne………2021 o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Některá opatření ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného

jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování

  • 1

U podnikatele, jehož oprávnění k poskytování realitního zprostředkování podle § 25 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění zákona č. 190/2020 Sb., zaniklo a který hodlá činnost realitní zprostředkování obnovit, nebude výkon realitního zprostředkování považován za neoprávněný, pokud podnikatel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona neprodleně ohlásí živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a nejpozději  do 31. prosince 2021 doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, uvedené v jiném právním předpisu1).

____________

1) Příloha č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Marným uplynutím lhůty pro doložení této odborné způsobilosti živnostenskému úřadu živnostenské oprávnění k provozování realitního zprostředkování podnikateli zaniká.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o realitním zprostředkování

  • 2

V § 23 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) se doplňují body 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 znějí:

„3. Podnikatel, který je fyzickou osobou a který ke dni nabytí účinnosti zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) nebyl oprávněn k provozování realitního zprostředkování na základě oprávnění k provozování živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona“, tuto živnost ohlásí živnostenskému úřadu až po nabytí účinnosti tohoto zákona a zahájí činnost realitní zprostředkování podle tohoto zákona, avšak nedoloží splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování živnosti vázané „Realitní zprostředkování“ podle jiného právního předpisu2), je oprávněn  provozovat činnost realitní zprostředkování na základě živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ uvedené v jiném právním předpisu3), avšak výhradně na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, a pouze jménem takové osoby nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky takové osoby, a to nejdéle do 31. prosince 2021.

  1.  Podnikatel poskytující realitní zprostředkování podle bodu 3 není oprávněn poskytovat úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy ani za podmínek uvedených v § 4 odst. 2. Poskytuje-li tento podnikatel úschovu peněžních prostředků podle věty první, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše dle § 21 odst. 2 písm. a).

_________________

2) Příloha č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Příloha č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

  • 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.“.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.