Veřejné dražby nemovitostí – transparentní způsob zpeněžení majetku

Veřejné dražby jsou odborníky považovány za nejtransparentnější způsob zpeněžení majetku.

Bohužel, stále mezi veřejností převládá názor, že ten, jehož majetek se draží, má nějaké finanční problémy. Je to logické, neboť když se řekne dražba, každý si ji okamžitě spojí s exekucí a tudíž problémy. Veřejnost je bohužel málo informována o různých typech dražeb.

Ministerstvo pro místní rozvoj se proto pokusilo zvýšit informovanost o veřejných dražbách. Připravilo příručky určené jednak pro občany, kteří by se chtěli buď dražby zúčastnit nebo prodat svůj majetek a rozhodují se o způsobu zpeněžení, jednak pro obce a města, které se zvažují zpeněžení vlastního majetku dražbou a zda ji realizovat vlastními silami nebo prostřednictvím dražebníka.

V tomto čísle Realitního magazínu najdete první příručku určenou pro občany. Větší informovanost o veřejných dražbách by tak mohla být prvním krokem ke zvýšení zájmu o tento způsob zpeněžení.

 Dražba je sice pojem starší více než sto let, ale je pravdou, že v totalitním režimu byla odsunuta do pozadí. Teprve v současné době hledá své místo. A předpoklady k tomu má – veřejná dražba (dále jen dražba) má svá zákonem stanovená pravidla, která v současné době jsou obsažena v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění.

 Chcete výhodně nabýt věci movité, nemovitosti nebo pohledávky?

 

 Jako účastník dražby si nejprve dobře pročtěte dražební vyhlášku., kde jsou uvedeny všechny základní informace o předmětu dražby i podmínkách účasti na ní. Najdete ji na internetové adrese www.centralniadresa.cz. 

Je vhodné si prohlédnout předmět dražby a seznámit se s jeho znaleckým posudkem příp. odhadem (termíny a podmínky prohlídek jsou uvedeny v dražební vyhlášce).

 Co musíte jako účastník udělat před dražbou?

 

–        složit dražební jistotu (informace o ní jsou v dražební vyhlášce),

–        dostavit se k zápisu do dražby včas,

–        předložit čestné prohlášení účastníka dražby, že nejste osobou vyloučenou z dražby (většinou ho má dražebník připravené),

–        nechat se zapsat do seznamu účastníků dražby a převzít dražební číslo,

–        mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),

–        jste-li vdaná nebo ženatý a chcete vydražit předmět dražby do svého výlučného vlastnictví, je nutné předložit písemný souhlas druhého z manželů.

Při zápisu a před zahájením dražby poučí dražebník účastníky, je možné klást případné dotazy.

Vaše finanční nabídky učiněné v průběhu dražby musí být sděleny ústně se současným zvednutím čísla.

 Co musíte udělat po dražbě v případě vydražení?

 

–        podepsat protokol o provedené dražbě,

–        doplatit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě uvedené v dražební vyhlášce,

–        převzít předmět dražby a potvrdit jeho převzetí,

–        u dražeb nemovitostí uhradit daň z převodu (vždy z ceny dosažené vydražením).

 Všechny ostatní úkony provede dražebník.

 Chcete výhodně zpeněžit svůj majetek – věci movité, nemovitosti nebo pohledávky dražbou?

 

 Základním předpokladem úspěšné dražby je výběr dražebníka. Seznam všech dražebníků, kteří jsou oprávněni tuto činnost provádět, je uveden na www.centralniadresa.cz.

 Co bude po vás dražebník požadovat?

 

–        doklad o nabytí předmětu dražby,

–        doklady k předmětu dražby (máte-li je k dispozici), např.

o      list vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí) a snímek z katastrální mapy,

o      projektovou dokumentaci,

o      nájemní smlouvy,

o      listiny k zástavním právům, věcným břemenům apod.

–        podepsat smlouvu o provedení dražby, dražební vyhlášku a protokol o předání předmětu dražby (listiny připraví dražebník).

 Dražebník v rámci kompletní přípravy a realizace dražby zajistí a připraví přiměřenou reklamu dražbě, dražební místnost, licitátora, všechny listiny související s dražbou včetně vyhotovení nabývacího titulu. Po dražbě provede finanční vypořádání dražby (zašle výtěžek dražby na váš účet).

 Co vás to bude stát?

 

Dražebník bude po vás požadovat za odvedenou práci odměnu. Ta bývá obvykle ve výši do 10% z ceny dosažené vydražením a musí být uvedena ve smlouvě o provedení dražby. Její výše i způsob úhrady nákladů dražby závisí pouze na vzájemné dohodě.

 Navrhovatel může kdykoliv do zahájení dražby požádat dražebníka, aby upustil od dražby.

 Dohled nad dodržováním podmínek pro přípravu a provádění veřejných dražeb provádí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 Podrobné informace najdete na webových stránkách ministerstva – www.mmr.cz, kde jsou uvedeny telefonní a e-mailové kontakty odboru veřejných dražeb.

 Základní pojmy:

 

dražebník        – osoba oprávněná provádět dražby

navrhovatel     – osoba, která dává předmět do dražby

účastník          – osoba, která se dostavila do dražby s cílem získat předmět dražby do svého  

vlastnictví

 

Zdroj: MMR ČR

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.