Vláda se včera vyjádřila souhlasně k poslaneckému novelu ZRZ

Schválený průvodní text, se kterým návrh vrací Sněmovně:
Vláda na své schůzi dne 15. února 2021 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k tomuto návrhu souhlasné stanovisko.

Současně však vláda upozorňuje, že je nutné, aby tato novela zákona o realitním zprostředkování byla vyhlášena ve Sbírce zákonů přede dnem 3. března 2021. Pokud by novela byla vyhlášena později, ztrácela by navržená právní úprava smysl, neboť podle stávajícího znění § 25 odst. 1 zákona o realitním zprostředkování, který je navrhovanou novelou upravován, podnikatelé, kteří byli přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněni poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné a hodlají v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, jsou povinni před uplynutím lhůty 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tedy právě do 3. března 2021), ohlásit živnost vázanou a doložit příslušné doklady, jinak jejich oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti volné zaniká.

Vláda v této souvislosti upozorňuje, že během již probíhajícího měsíce února je na programu jednání Poslanecké sněmovny pouze mimořádná schůze začínající 10. února 2021 a další řádná schůze Poslanecké sněmovny má začínat až 2. března 2021. Přijetí návrhu zákona do 3. března 2021, byť je předkladateli navrženo jeho schválení v prvém čtení, v řádném legislativním procesu se tak zdá být nereálným.
Dále vláda upozorňuje, že z legislativně technického hlediska je třeba v nadpisu návrhu zákona číslo „2020“ nahradit číslem „2021“ a v čl. I je třeba vypustit nadbytečná slova „, ve znění zákona č. 190/2020 Sb.,“ za slovem „zákonů“. V čl. II odst. 1 větě první se doporučuje za slovo „dni“ vložit slovo „nabytí“.“