Podmínky přijetí za člena Asociace realitních kanceláří ČR

Informace o podmínkách přijetí za člena ARK ČR

ARK ČR má dvě hlavní formy členství: řádné a individuální.

Řádným členem může být fyzická nebo právnická osoba, provozující realitní činnost na základě platného živnostenského či jiného oprávnění a mající sídlo, bydliště či provozovnu na území České republiky.

Individuální členství je členstvím personálním. Individuálním  členem může být fyzická osoba, provozující realitní činnost na základě platného živnostenského či jiného oprávnění a mající sídlo, bydliště či provozovnu na území České republiky a také fyzická osoba – zaměstnanec realitní kanceláře. Pokud je individuálním členem fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu, nevztahuje se toto jeho členství na jeho případné zaměstnance ani spolupracující osoby. Pokud je individuálním členem zaměstnanec společnosti, která není řádným členem ARK ČR, nevztahuje se toto členství na  společnost, která je  zaměstnavatelem tohoto individuálního člena. Jestliže prezentace realitní kanceláře, která nebyla a není řádným členem ARK ČR nebo ukončila řádné členství v ARK ČR bude působit – díky existenci individuálního člena v této realitní kanceláři – dojmem, že se jedná o řádného člena ARK ČR, bude takové jednání považováno za zneužití individuálního členství s možností udělení sankce.

Podmínky přijetí – platí pro řádného i individuálního člena

Pokud se chce realitní kancelář stát členem ARK ČR, pak musí žadatel zaslat na sekretariát vyplněnou přihlášku na formuláři, schváleném asociační radou, s úředně ověřeným podpisem žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou nebo s úředně ověřeným podpisem osoby (osob) oprávněné (oprávněných) jednat za žadatele jako statutární orgán, je-li žadatel právnickou osobou; zastoupení na základě plné moci je přípustné je-li na přihlášce úředně ověřen podpis zmocněnce a na plné moci, která musí být pevně spojena s žádostí, je úředně ověřen alespoň podpis zmocnitele.

Dále asociace požaduje:

Originál nebo úředně ověřenou kopii živnostenského oprávnění, je-li žadatel fyzickou osobou, nebo originál či úředně ověřenou kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li žadatel právnickou osobou eventuelně jiného dokladu, osvědčujícího oprávnění žadatele provozovat realitní činnost.

Doložení dokladů o nejméně třech realizovaných obchodních případech v rámci zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitostí pro třetí osobu; doložení těchto dokladů může být se souhlasem generálního sekretáře nahrazeno čestným prohlášením žadatele.

Osvědčení o absolvování některého z kurzů pořádaných za tím účelem asociací, vydané žadateli nebo osobě oprávněné za něj jednat  ve lhůtě max. 6 měsíců ode dne podání žádosti o přijetí za člena ARK ČR.

Řádný člen je povinen uhradit:

– roční členský příspěvek –  pro rok 2024 je ve výši 24.000,–Kč, žadatel platí adekvátní roční část podle dne přijetí. Pokud řádný člen není plátcem DPH, pak může uplatnit slevu na ročním příspěvku ve výši 6.000,–Kč a platí tedy 18.000,–Kč, resp. žadatel zaplatí adekvátní roční část z této částky podle data přijetí.

Individuální  člen je povinen uhradit:

– roční členský příspěvek –  pro rok 2024 je stanoven ve výši 4.800,–Kč.

Mezi povinnosti členů patří mít uzavřenou a řádně zaplacenou pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z realitní činnosti. (Asociace má pro své členy zvýhodněnou taxu u Pojišťovny Generali, informujte se na sekretariátu ARK ČR).
V případě individuálního členství se tato povinnost pojištění vztahuje na fyzické osoby-podnikatele.
Je-li individuální člen zaměstnanec realitní kanceláře, tj. pracuje pro RK na základě pracovně-právního vztahu  (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), pak musí být pojištěna společnost, u které je zaměstnán.

UPOZORNĚNÍ:
ČLENSTVÍ INDIVIDUÁLNÍ SE NEVZTAHUJE NA SPOLEČNOST, KTERÁ NENÍ ŘÁDNÝM ČLENEM ARK ČR, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE PRO NI INDIVIDUÁLNÍ ČLEN VYKONÁVÁ REALITNÍ ČINNOST, AŤ UŽ V JAKÉMKOLI VZTAHU.

V případě jakéhokoli dotazu se s důvěrou obraťte na sekretariát ARK ČR.

Kontakty:

ADRESA SEKRETARIÁTU:
Asociace realitních kanceláří České republiky
Strašnická 3165/1b
102 00 Praha 10 – Záběhlice

www.arkcr.cz
tel.:  272 762 953,  272 771 412
e-mail: sekretariat@arkcr.cz

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.