Informace o právech a povinnostech členů ARK ČR

Základní informace o právech a povinnostech členů řádných a individuálních členů ARK ČR

Každý, kdo se stane členem ARK ČR, stane se součástí společenství podporujícího profesní zájmy odborníků operujících s nemovitostmi, které má nezastupitelnou úlohu od úrovně obcí až po nejvyšší státní orgány.

Dobrovolné respektování etických principů Asociace realitních kanceláří České republiky odlišuje člena asociace od ostatních realitních kanceláří tím, že se zavázal dodržovat zásady etického chování při své činnosti.
Sepětí s etickými principy asociace dává velmi důležité záruky o obchodní poctivosti a profesionalitě.

Členem asociace se může stát každý právnický subjekt (tedy právnická i fyzická osoba), který získal oprávnění podnikat na území České republiky ve smyslu živnostenského zákona s předmětem podnikání „realitní činnost“ či obdobným.

Členství v ARK ČR má tyto druhy:

  • řádné
  • individuální
  • členství nadnárodních realitních společností
  • členství realitních seskupení a členů těchto seskupení
  • čestné členství
  • přidružené členství

Řádným členem může být fyzická nebo právnická osoba, provozující realitní činnost na základě platného živnostenského či jiného oprávnění a mající sídlo, bydliště či provozovnu na území České republiky.

Individuální členství je členstvím personálním. Individuálním členem může být fyzická osoba, provozující realitní činnost na základě platného živnostenského či jiného oprávnění a mající sídlo, bydliště či provozovnu na území České republiky a také fyzická osoba – zaměstnanec realitní kanceláře. Pokud je individuálním členem fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu, nevztahuje se toto jeho členství na jeho případné zaměstnance ani spolupracující osoby. Pokud je individuálním členem zaměstnanec společnosti, která není řádným členem ARK ČR, nevztahuje se toto členství na společnost, která je zaměstnavatelem tohoto individuálního člena. Jestliže prezentace realitní kanceláře, která nebyla a není řádným členem ARK ČR nebo ukončila řádné členství v ARK ČR bude působit – díky existenci individuálního člena v této realitní kanceláři – dojmem, že se jedná o řádného člena ARK ČR, bude takové jednání považováno za zneužití individuálního členství s možností udělení sankce.

Při přijímání nového člena je třeba vyhovět zejména etickým a profesním požadavkům kladeným na kandidáta. Každý žadatel o členství v asociace se musí předem seznámit s následujícími interními dokumenty asociace:

Článek 5
Řádné členství

5.1. Řádným členem může být fyzická nebo právnická osoba, provozující realitní činnost na základě platného živnostenského či jiného oprávnění a mající sídlo, bydliště či provozovnu na území České republiky.

5.2. K výkladu pojmu „realitní činnost“ pro účely přijímání nových řádných členů je oprávněn v jednotlivých případech generální sekretář. Dozorčí rada je oprávněna přijmout pravidla pro výklad tohoto pojmu a přijme-li je, je jimi generální sekretář vázán.

5.3. O přijetí za řádného člena asociace rozhoduje generální sekretář, případně dozorčí rada na základě těchto podkladů:

5.3.1. písemné přihlášky na formuláři, schváleném asociační radou, s úředně ověřeným podpisem žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou nebo s úředně ověřeným podpisem osoby (osob) oprávněné (oprávněných) jednat za žadatele jako statutární orgán, je-li žadatel právnickou osobou; zastoupení na základě plné moci je přípustné je-li na přihlášce úředně ověřen podpis zmocněnce a na plné moci, která musí být pevně spojena s žádostí, je úředně ověřen alespoň podpis zmocnitele

5.3.2. originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského oprávnění, je-li žadatel fyzickou osobou, nebo originálu či úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li žadatel právnickou osobou, případně jiného dokladu, osvědčujícího oprávnění žadatele provozovat realitní činnost.

5.3.3. osvědčení o absolvování některého z kurzů pořádaných za tím účelem asociací, vydané žadateli nebo osobě oprávněné za něj jednat. Generální sekretář je oprávněn rozhodnout, že žadatel může předložit výše uvedené osvědčení ve lhůtě do 6 měsíců ode dne podání žádosti o přijetí za člena ARK ČR. Pokud toto osvědčení nebude ve výše uvedeném termínu žadatelem doloženo, tak řádné členství žadatele tímto dnem v ARK ČR zaniká a to bez jakýchkoliv vzájemných majetkových, finančních či jiných nároků.

5.3.4. doložení dokladů o nejméně třech realizovaných obchodních případech v rámci zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitostí pro třetí osobu; doložení těchto dokladů může být se souhlasem generálního sekretáře nahrazeno čestným prohlášením žadatele.

5.4. Generální sekretář je povinen rozhodnout o podané písemné přihlášce nejpozději do dvou měsíců od jejího doručení. Není-li přihláška úplná, vyzve generální sekretář žadatele k jejímu doplnění. Běh lhůty pro rozhodnutí se přerušuje do doby doplnění přihlášky. Všichni členové budou neprodleně informováni o probíhajícím přijímacím řízení na webových stránkách asociace v sekci pro členy. Každý řádný člen má právo veta, které musí uplatnit u generálního sekretáře písemně nejpozději do 15-ti dnů ode dne zveřejnění jména, případně názvu přijímané fyzické či právnické osoby na webových stránkách asociace, jinak toto právo zaniká. Uplyne-li lhůta marně nebo vznikne-li členství jiným způsobem, zašle generální sekretář žadateli vyrozumění o přijetí. Bylo-li právo veta řádně a včas uplatněno, postoupí generální sekretář přihlášku na nejbližší jednání dozorčí rady, která rozhodne o přijetí či nepřijetí nového člena. Žadatel může v řízení před dozorčí radou asociace poukázat na listiny, které již předložil a tyto listiny je oprávněn doplnit. Obdobně se postupuje, rozhodne-li generální sekretář o tom, že se přihlášce nevyhovuje. Rozhodnutí o tom, že se přihlášce nevyhovuje, doručuje generální sekretář pouze žadateli, který je oprávněn ve lhůtě patnáct dní ode dne doručení požádat dozorčí radu asociace o rozhodnutí o přijetí za člena asociace.

Tyto články stanov se použijí přiměřeně i pro individuální členství.